Jaarverslag SNB 2022: fundament voor circulaire keten verder verstevigd

SNB heeft het fundament voor het bouwen aan een volledig circulaire afvalwater- en slibketen afgelopen jaar verder weten te verstevigen. Dit blijkt uit het jaarverslag over 2022. Dit was ook het jaar dat SNB 25 jaar actief is in het duurzaam verwerken van zuiveringsslib.

Tijdens het vieren van dit jubileum met alle stakeholders werd niet alleen teruggekeken op 25 jaar slibverbranding op Moerdijk, maar ook vooruitgekeken naar de komende 25 jaar. Silvester Bombeeck, directeur van SNB, is helder over de ambities: “Uiterlijk in 2050 willen SNB en haar aandeelhouders een circulaire afvalwater- en slibketen realiseren. Om dit voor elkaar te krijgen zijn nog vele (tussen)stappen te zetten.“

Bredere kring van aandeelhouders

Een van die tussenstappen is het verbreden van de kring van aandeelhouders. Begin 2023 zijn er twee nieuwe aandeelhouders toegetreden en daarmee ligt er nu een stevig fundament om verder te bouwen aan die circulaire afwater- en slibketen. De twee nieuwe aandeelhouders zijn Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) en Waterschap Limburg (WL). Het totaal aantal aandeelhouders komt daarmee op zeven. De nieuwe aandeelhouders verwerven elk 14% van de aandelen. Gevolg van deze transactie is dat elke aandeelhouder ongeveer evenveel zeggenschap heeft.

Ruimte om te innoveren

Om de transitie te maken naar een circulaire afvalwater- en slibketen is innovatie nodig. Innovatie kost tijd. “Uit onderzoek is in 2022 gebleken dat de huidige slibverwerkingsinstallatie functioneel en technisch nog eens 25 jaar mee kan. Dit geeft ruimte om in de komende jaren het huidige verwerkingsproces verder te verduurzamen maar vooral ook tijd om onderzoek te doen naar innovatieve circulaire technieken.”, aldus Bombeeck.

Stijging verwerkingskosten

In 2022 werd SNB geconfronteerd met exceptionele stijgingen van energie- en chemicaliënprijzen. Silvester Bombeeck hierover: ‘Omdat SNB zelf voor een groot deel in haar eigen energiebehoefte kan voorzien, zijn de gevolgen van de energieprijsstijgingen nog meegevallen. Dat was ander voor chemicaliën. Deze chemicaliën heeft SNB nodig om de rookgassen en afvalwater zodanig te zuiveren zodat aan de vergunningsnormen voldaan kan worden.’ Hierdoor sloot 2022 met negatief financieel resultaat.

Vooruitblik 2023

Slibverwerking speelt een cruciale rol in de transitie naar een circulaire samenleving. “Monoverbranding blijft noodzakelijk zolang zuiveringsslib niet schoner wordt. Om de definitieve stap naar circulariteit te zetten moeten we als samenleving grondstoffen continu en op grote schaal blijvend terugwinnen. We staan op het keerpunt om volledig in te zetten op deze transitie. SNB wil en kan daar een prominente rol in spelen”, aldus Bombeeck.

Het jaarverslag lezen? Je vindt het terug in de publicatie-sectie van deze website.