Privacybeleid

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste categorieën:

 • Bezoekers van onze website;
 • (Potentiële) klanten van SNB;
 • Ontvangers van SNB nieuwsbrieven en andere mailings;
 • Personen die betrokken zijn bij het uitvoeren van een opdracht door/voor SNB;
 • Derden die met SNB communiceren.

Welke persoonsgegevens verwerkt SNB?

N.V. Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan onze website en het lezen van nieuwsbrieven en persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan andere bronnen. Door u aan SNB verstrekt:

 • Contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn voor de behandeling van uw opdracht;
 • Persoonsgegevens die u aan SNB verstrekt in het kader van events, seminars, bijeenkomsten of ingeschreven nieuwsbrieven;
 • Persoonsgegevens ontvangen via onze website (gegevens aangaande uw bezoek aan onze website, gegevens aangaande het apparaat waarmee u onze website heeft bezocht, uw surfgedrag en interesses (voor meer informatie zie onze Cookie Policy);
 • Persoonsgegevens ontvangen uit openbare online bronnen zoals bedrijfswebsites en Social Media platforms;
 • Persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of Kadaster.

Waarom verwerkt SNB uw persoonsgegevens?

SNB gebruikt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • Het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van een overeenkomst;
 • Het nakomen van onze wettelijke verplichtingen zoals archiveringsverplichtingen;
 • Het onderhouden van contact en communiceren met u;
 • Marketingactiviteiten, zoals het versturen van nieuwsbrieven en andere vormen van marketingcommunicatie die voor u interessant kunnen zijn;
 • Voor de beveiliging, het gebruik en de verbetering van onze website. Voor een uitgebreidere uitleg hierover zie onze Cookie policy;
 • Verbetering van de kwaliteit van eigen dienstverlening;
 • Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken.

De beveiliging van uw gegevens

SNB neemt passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens SNB toegang hebben tot uw gegevens zijn – onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels – gehouden tot geheimhouding. SNB hanteert algemeen in de branche geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging teneinde persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Indien u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, vragen wij u via [email protected] of +31 (0)168 38 20 60 contact op te nemen met ons.

Inschakelen/ delen gegevens met derden

In bepaalde gevallen kan het voor SNB noodzakelijk zijn derden toegang te geven tot persoonsgegevens. Hieronder een, niet limitatief, overzicht:

 • Derden die van belang zijn voor de opdracht die wij uitvoeren, zoals wederpartijen, regelgevingsinstanties en overheidsinstellingen;
 • Derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden, zoals ICT-leveranciers, leveranciers van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden;
 • Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden;
 • Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken kunnen zelf verantwoordelijk zijn voor de naleving van de privacywetgeving. SNB is in dat geval niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van verwerker van SNB en dus op verzoek en conform instructie van SNB handelt, sluit SNB met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) omschreven vereisten voldoet.

Gegevens buiten de Europese Unie

Om onze diensten te kunnen verlenen kan het noodzakelijk zijn dat SNB uw persoonsgegevens doorgeeft aan een ontvanger in een land buiten de Europese Unie. In dat geval ziet SNB er op toe dat dergelijke doorgifte van gegevens in overeenstemming is met de AVG.

Grondslagen

Bij de verwerking van persoonsgegevens door SNB baseert SNB zich op verschillende grondslagen. De gegevensverwerking kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst die wij hebben gesloten of noodzakelijk zijn ter uitvoering van een wettelijke plicht. In sommige gevallen vragen wij uw expliciete toestemming, bijvoorbeeld voor het gebruik van bepaalde cookies, of, wanneer u geen klant bent, het ontvangen van commerciële communicatie. Tenslotte zijn er verwerkingen gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van SNB, zoals verwerkingen in het kader van intern beheer, risico-inventarisatie, voorkoming van belangenconflicten, ten behoeve van effectieve communicatie, kwaliteitsverbetering of direct marketing verwerkingen voor klanten en actieve contacten van SNB. In het laatste geval wordt te allen tijde een opt-out geboden.

Bewaartermijnen

SNB bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden of zolang SNB dit verplicht is op grond van de wettelijk geldende bewaartermijnen.

Uw rechten

U kunt SNB verzoeken uw gegevens te laten corrigeren, aanvullen, verwijderen of af te schermen indien de gegevens onvolledig, onjuist zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Daarnaast heeft u het recht om de gegevens die wij van u in ons bezit hebben op te vragen. Wilt u van ons geen nieuwsbrieven, e-mailberichten, uitnodigingen voor seminars meer ontvangen? U kunt zich op elk moment kosteloos uitschrijven via [email protected].

U hebt daarnaast het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. SNB zal de verwerking staken indien zij daar wettelijk toe verplicht is of indien andere dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Klachtenregeling

Bij SNB hechten we veel waarde aan de kwaliteit van ons werk en aan de tevredenheid van onze klanten met onze dienstverlening. Daartoe doen wij regelmatig onderzoek en de uitkomsten daarvan gebruiken we om onze dienstverlening steeds verder te verbeteren. Mocht er in uw geval iets niet naar wens zijn gegaan, kaart het dan aan bij de directie van SNB. We zullen er alles aan doen om een bevredigende oplossing te vinden. Komt u er dan niet uit, dan kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure. Neemt u voor meer informatie daarover contact op via [email protected]. U hebt daarnaast te allen tijde het recht en de mogelijkheid om een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door SNB in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Statement aan veranderingen onderhevig

SNB behoudt zich het recht voor om deze “privacy statement” aan te passen of te wijzigen bijvoorbeeld wanneer zich wijzigingen in de verwerkingen voordoen of indien regelgeving wijzigt. Bij grootscheepse wijzigingen zal SNB dit onder uw aandacht brengen. Niets in deze “privacy statement” heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen SNB en enige bezoeker aan deze Internetsite of om enige informatie in dat kader te verschaffen.

Cookies

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de browser van de gebruiker. Cookies zijn bedoeld om de websites goed te kunnen gebruiken en om de navigatie voor onze bezoekers te verbeteren.

Toestemming

Cookies waarvoor uw toestemming is vereist, worden alleen op uw computer geplaatst als u dit hebt toegestaan door te klikken op de accept button in de cookie banner die bij uw eerste bezoek aan onze website aan u wordt getoond. Uiteraard kunt u aangeven geen toestemming te verlenen voor het gebruik van cookies. Dit kan echter wel als gevolg hebben dat bepaalde onderdelen van onze website niet of minder goed functioneren of toegankelijk zijn.

Cookies op onze website

Onze websites maken gebruik van de volgende cookies:

 • Functionele (noodzakelijke) cookies;
 • Analytische cookies.

Functionele cookies

SNB gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze website beter te laten functioneren, bijvoorbeeld om uw keuze te onthouden voor het accepteren of weigeren van onze cookies. Deze cookies zijn geldig voor een maximale duur van een jaar. Voor het gebruik van deze cookies is uw toestemming niet nodig.

Analytische cookies

Om onze websites steeds verder te kunnen verbeteren en veranderen, gebruiken wij analytische cookies. Zo kunnen wij bijvoorbeeld zien hoe, wanneer en waarmee u onze websites gebruikt. Met deze informatie analyseren we het gebruik van onze websites en genereren we statistieken. Zo kunnen we onze websitebezoekers beter begrijpen en met die kennis de websites verbeteren. Voor het gebruik van deze cookies vragen wij uw toestemming.

Deze cookies worden ingezet met analyse en conversietracking op basis van toestemming als doel. SNB stuurt gegevens over u niet door naar andere verwerkers of derden en gebruikt ze niet voor eigen doeleinden.

Wijzigingen

Dit Cookiebeleid kan worden gewijzigd. Bekijk deze pagina daarom regelmatig om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien de update wezenlijke veranderingen voor u met zich meebrengt, zorgen wij ervoor dat we u hiervan op de juiste manier op de hoogte brengen, bijvoorbeeld via onze website of per e-mail.

Bescherming van persoonsgegevens

Voor meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens in algemene zin, bijvoorbeeld over welke beveiligingsmaatregelen wij toepassen, verwijzen wij u naar onze Privacy Statement.

Contact

Heeft u vragen over de cookies die wij gebruiken? Dan kunt u contact met ons opnemen via [email protected].

Disclaimer

Hoewel aan de inhoud van deze website grote zorg is besteed, aanvaardt N.V. Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan. SNB is statutair gevestigd te Moerdijk (ingeschreven in het handelsregister onder nummer 20074237). Alle diensten en (andere) werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht met SNB. Op de overeenkomst zijn, onder uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden, de voorwaarden van toepassing die vermeld zijn in de overeenkomst. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald met inbegrip van het bedrag van het eigen risico.