De strategie van SNB

SNB verwerkt zuiveringsslib op basis van een concrete missie en visie, met bijbehorende kernwaarden. Deze uitgangspunten zijn vastgelegd in het ondernemingsplan 2021-2026.

Het is de missie van SNB om mens en natuur te beschermen door zuiveringsslib optimaal te verwerken. En het is onze ambitie om een circulaire afvalwater- en slibketen te realiseren, samen met onze waterschappen en ketenpartners.

In deze animatie leggen we in anderhalve minuut uit wat zuiveringsslib is en hoe we dit in lijn met onze visie en missie verwerken.

Missie

Het is onze missie mens en natuur te beschermen door zuiveringsslib optimaal te verwerken.

Optimale verwerking betekent dat we continu zuiveringsslib verwerken, positieve stoffen in het zuiveringsslib hergebruiken en de negatieve stoffen verwijderen uit het milieu. Met continu verwerken bedoelen we dat ons proces solide verloopt, zodat wij onze waterschappen maximaal ontzorgen. Hergebruik betekent maximaal terugwinnen van de aanwezige energie, meststoffen en metalen in het zuiveringsslib. Verwijderen richt zich op het onttrekken of vernietigen van negatieve stoffen in het zuiveringsslib zoals zware metalen, hormonen, ziekteverwekkers, medicijnresten, biologische verontreiniging en microplastics. Dit tegen de laagst mogelijke verwerkingskosten.

Visie

Het is onze ultieme ambitie om door het optimaal verwerken van zuiveringsslib een circulaire afvalwater- en slibketen te realiseren, samen met onze waterschappen en ketenpartners.

We zetten samen met onze waterschappen en ketenpartners in op onderzoek en ontwikkeling om de afvalwater- en slibketen om te buigen in een kringloop en deze kringloop te sluiten. Onze focus ligt daarbij vooral op het sluiten van de slibketen, met als doel het maximaal beschermen van mens en natuur. SNB neemt daarom het voortouw om samenwerking binnen en buiten de keten te initiëren en te faciliteren.

Kernwaarden

Wij vullen deze missie en visie in door te werken vanuit drie kernwaarden:

  • Wij zijn ervan overtuigd dat samenwerken in de afvalwater- en slibketen leidt tot een betere en circulaire wijze van het verwerken van zuiveringsslib.
  • Wij willen een betrouwbare partner zijn voor onze waterschappen en ketenpartners. We komen onze afspraken na, zijn transparant en  waterschappen en partners kunnen op ons rekenen.
  • In onze keuzes staat het vinden van een balans tussen continuïteit in verwerking, verwerkingskosten en duurzaamheid (milieu en mens) centraal.

Strategie

Onze strategie is vastgelegd in ons ondernemingsplan. Dit plan heeft de titel SAMEN NATUURLIJK BETER. Hieraan geven we invulling vanuit drie samenhangende strategische sporen.

Excellente dienstverlener

We zorgen voor een stabiele en solide bedrijfsvoering en organisatie. Alleen daarmee kunnen we de waterschappen excellente dienstverlening garanderen. We werken intensief samen met de waterschappen omdat de hoeveelheid en samenstelling van het aangevoerde zuiveringsslib in belangrijke mate de prestaties van de slibverwerkingsinstallatie bepalen. Excellente dienstverlening is de hoeksteen van ons strategisch beleid. De volgende twee sporen bouwen voort op deze hoeksteen.

Duurzame ketenbouwer

We zetten in op het uitbouwen van onze activiteiten in de slibketen. We verkennen continu de mogelijkheden om gelijktijdig de slibketen verder te verduurzamen. De eerste prioriteit hierin is het terugwinnen van grondstoffen, met name het hergebruik van fosfaat uit het zuiveringsslib. Ook verkennen we de mogelijkheid om de robuustheid van de afvalwater- en slibketen te versterken door het vergroten van de slibverwerkingscapaciteit.

Innovatieve scout

De focus van dit ondernemingsplan ligt op de periode 2021-2026. Dit betekent niet dat we het zicht op de periode daarna verliezen. Integendeel. We zien diverse innovaties in de afvalwater- en slibketen die van grote invloed kunnen zijn op de slibverwerking op de wat langere termijn, na 2026. Deze innovaties kunnen op termijn leiden tot een verbreding of verlegging van de SNB-activiteiten in de ketens. Om hier tijdig op in te kunnen spelen blijven we innovaties verkennen en participeren we actief in de meest kansrijke.

Samen natuurlijk beter

Deze drie samenhangende strategische sporen vormen tesamen het vliegwiel van SNB.