Monoverbranding

De steeds verdere verduurzaming van het slibverwerkingsproces heeft ertoe geleid dat SNB sinds enkele jaren volledig milieuneutraal functioneert. Dat was de conclusie van een onafhaneklijk onderzoek uitgevoerd door CE Delft. Dat is winst voor mens en milieu, aangezien de monoverbrandingsinstallatie van SNB op Moerdijk de grootste in West-Europa is. Nederland wordt internationaal dan ook beschouwd als koploper op het gebied van slibverwerkingstechnologie.

Hergebruik en circulariteit zijn voor SNB al sinds de oprichting van de monoverbrandingsinstallatie vanzelfsprekend in het slibverwerkingsproces. Het verbranden van slib zorgt voor effectieve verwijdering van ongewenste stoffen uit de afvalwaterketen, zoals plastics, zware metalen en medicijnresten. Vervolgens wordt maar liefst 95% van alle reststoffen weer ingezet als herbruikbare grondstof. Dat betreft onder meer CO2 en residuen uit het waterzuiveringsproces.

Reductie CO2-uitstoot

Zo levert SNB bijvoorbeeld permanent een groot deel van de rookgassen die vrijkomen bij de slibverwerking aan het naastgelegen kalkbedrijf Omya. Dit bedrijf gebruikt de CO2 uit de rookgassen, jaarlijks circa 40.000 ton, als grondstof voor kalkproducten. Daarnaast gaan de vrachtwagens die het slib aanvoeren over op HVO-biodiesel. Deze duurzame brandstof reduceert de CO2-uitstoot van het slibtransport met maar liefst 90%. SNB verwacht dat het slibverwerkingsproces in 2019 geheel CO2 neutraal kan plaatsvinden.

Waardevol fosfaat voor kunstmest

Het verduurzamingsproces blijft permanent in ontwikkeling. Zo wordt inmiddels het waardevolle fosfaat deels uit de vliegas hergebruikt als grondstof voor kunstmest. Ook wordt onderzocht of afvalwater weer om te zetten is naar proceswater.

Duurzame elektriciteitsproductie

Wat verder in belangrijke mate bijdraagt aan milieuneutrale slibverwerking is de terugwinning van de in rioolslib aanwezige energie. SNB is erin geslaagd om de installatie nagenoeg energieneutraal te laten werken. Turbines produceren inmiddels zoveel elektriciteit uit stoom dat SNB nagenoeg zelfvoorzienend is in haar elektriciteitsbehoefte’. Het onlangs aangelegde zonnepanelenpark op het terrein van SNB gaat de duurzame elektriciteitsproductie nog aanmerkelijk vergroten.