Monoverbranding

De steeds verdere verduurzaming van het slibverwerkingsproces heeft ertoe geleid dat SNB sinds enkele jaren volledig milieuneutraal functioneert. Dat was de conclusie van een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door CE Delft. Dat is winst voor mens en milieu, aangezien de monoverbrandingsinstallatie van SNB op Moerdijk de grootste in West-Europa is. Nederland wordt internationaal dan ook beschouwd als koploper op het gebied van slibverwerkingstechnologie.

Monoverbranding wil zeggen dat we uitsluitend zuiveringsslib verbranden in onze installatie. Onze monoverbrandingsinstallatie in Moerdijk is de grootste in Europa. Deze betrouwbare slibverwerkingsmethode draagt aantoonbaar bij aan een duurzame samenleving. De betrouwbaarheid zorgt ervoor dat het zuiveren van afvalwater continu doorgang kan vinden. De methode is duurzaam omdat ongewenste stoffen, die niet terug mogen komen in het milieu, worden vernietigd of niet meer vrijkomen. Ook het terugwinnen van energie uit zuiveringsslib draagt bij aan duurzaamheid. Daarnaast vormen de vrijkomende vaste reststoffen en het water een belangrijke (potentiƫle) bron voor het terugwinnen van grondstoffen.

Verbranding is op dit moment de meest effectieve methode om de ongewenste stoffen in zuiveringsslib te vernietigen. SNB doet dit zo duurzaam mogelijk, maar bij verbranding komen onvermijdelijk stoffen vrij, zoals rookgassen. Ook hier streven we voortdurend naar verduurzaming, onder meer door hergebruik. Zo beperken we de CO2-uitstoot doordat een buurbedrijf onze CO2 gebruikt in het productieproces van kalkproducten die worden gebruikt in papier.

Waardevol fosfaat voor kunstmest

Het verduurzamingsproces blijft permanent in ontwikkeling. Zo wordt inmiddels het waardevolle fosfaat deels uit de vliegas hergebruikt als grondstof voor kunstmest. Ook wordt onderzocht of afvalwater weer om te zetten is naar proceswater.

Duurzame elektriciteitsproductie

Wat verder in belangrijke mate bijdraagt aan milieuneutrale slibverwerking is de terugwinning van de in rioolslib aanwezige energie. SNB is erin geslaagd om de installatie nagenoeg energieneutraal te laten werken. Turbines produceren inmiddels zoveel elektriciteit uit stoom dat SNB nagenoeg zelfvoorzienend is in haar elektriciteitsbehoefte’. Het onlangs aangelegde zonnepanelenpark op het terrein van SNB gaat de duurzame elektriciteitsproductie nog aanmerkelijk vergroten.