Twee nieuwe aandeelhouders in 2023

SNB verwelkomt in 2023 twee nieuwe aandeelhouders. Het gaat om Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) en Waterschapsbedrijf Limburg (WBL). Het totaal aantal aandeelhouders komt daarmee op zeven.

HDSR was al klant van SNB, WBL wordt dit na deze transactie ook. Hiermee zijn alle aandeelhouders van SNB tevens klant voor het duurzaam verwerken van hun zuiveringsslib.

De nieuwe aandeelhouders verwerven elk 14% van de aandelen in de overheidsvennootschap N.V. Slibverwerking Noord-Brabant (SNB). Ze betalen hiervoor ieder ruim € 7,6 miljoen. De aandelen worden aangeboden door de drie grootste aandeelhouders, te weten Waterschap Aa en Maas, Waterschap De Dommel en Waterschap Brabantse Delta. Gevolg van deze transactie is dat de zeven aandeelhouders ongeveer evenveel zeggenschap krijgen.

Minder marktrisico’s

Belangrijk voordeel van de toetreding van de nieuwe aandeelhouders is ook het beperken van marktrisico’s, stelt algemeen directeur Silvester Bombeeck van SNB. ‘Op dit moment is maar 60% van het zuiveringsslib dat SNB verwerkt, afkomstig van de eigen aandeelhouders. Met de inbreng van de nieuwe aandeelhouders zullen we over een aantal jaren, als lopende overeenkomsten aflopen, de volledige verwerkingscapaciteit van SNB kunnen inzetten voor eigen aandeelhouders. Dat zorgt voor stabiliteit en zekerheid.’

De keerzijde hiervan is dat prikkels uit de markt wegvallen. Bombeeck hierover: ‘SNB vervult een maatschappelijk taak waarbij winstmaximalisatie niet aan de orde is. Wel ligt er een opdracht om de verwerkingskosten voor de aandeelhouders te verminderen. Ons trackrecord laat zien dat we hiertoe in staat zijn zonder extra prikkels uit de markt.’

Circulaire afvalwater- en slibketen

Minstens zo belangrijk is volgens Frank van den Heuvel, voorzitter raad van commissarissen SNB, dat de nieuwe aandeelhouders de visie op slibverwerking van SNB delen. ‘Onze missie is dat we gezamenlijk willen werken aan een circulaire afvalwater- en slibketen. Met de nieuwe aandeelhouders halen we ook waardevolle kennis, ervaring en ideeën binnen om dit daadwerkelijk te realiseren. Dat is ook nodig omdat we aan de vooravond staan van de transitie van een duurzame naar een circulaire afvalwater- en slibketen. Volgend jaar gaan we concreet in overleg met onze aandeelhouders over onze transitiestrategie en –plannen.’

Verbreden aandeelhouderscollectief

Ongeveer twee jaar geleden besloten de vijf huidige aandeelhouders om het aandeelhouderscollectief te vergroten. Nu wordt dat gerealiseerd. Dagelijks bestuurslid Niels Mureau van Waterschap Brabantse Delta, die nauw betrokken was bij de totstandkoming, hierover: ‘We zijn als huidige aandeelhouders blij met de nieuwe aandeelhouders. Het zorgt voor meer stabiliteit en continuïteit in onze afvalwater- en slibketen doordat de positie van SNB is verstevigd. Er ligt nu een stevig fundament waarop we samen met HDSR en WBL verder gaan bouwen aan een circulaire afvalwater- en slibketen.’

De keuze voor SNB

Arnold Jansen, dagelijks bestuurslid van WBL, over de keuze voor SNB. ‘WBL heeft eind 2021 na een intensief traject haar toekomstbestendige slibstrategie vastgesteld. Uitgangspunten daarbij zijn continuïteit, duurzaamheid, kosten en flexibiliteit. De wijze van slibverwerking en de visie van SNB passen hier uitstekend bij. Het toetreden als aandeelhouder van SNB zien wij dan ook als een belangrijke mijlpaal. We verheugen ons op de samenwerking.’

Hoogheemraad Nanda van Zoelen van HDSR: ‘Wij hebben als klant al bijna twintig jaar een relatie met SNB en zijn zeer verheugd dat we nu aandeelhouder worden. Want als aandeelhouder kunnen wij concreet werken aan onze eigen doelen in samenwerking met SNB en overige aandeelhouders. Het gaat daarbij om de steeds grote rol van de afvalwaterketen bij het duurzaam inrichten van de leefomgeving en het tegengaan van klimaatverandering.’