SNB brengt jaarverslag 2021 uit

SNB brengt haar jaarverslag over 2021 uit. In dit jaar is SNB gestart met het realiseren van de strategische doelstellingen uit het nieuwe ondernemingsplan voor de periode 2021 – 2026 SAMEN NATUURLIJK BETER.

Silvester Bombeeck, directeur van SNB: “We hebben in 2021 de eerste belangrijke stappen gezet om onze nieuwe strategische doelstellingen te gaan realiseren. Het was ook een jaar dat ons voor nieuwe uitdagingen heeft gesteld. Deze uitdagingen gaan we graag aan samen met onze medewerkers, klanten, aandeelhouders, leveranciers, adviseurs en overige belanghebbenden. Samen streven we natuurlijk naar een betere (circulaire) afvalwater- en slibketen.”

Strategische onderwerpen

Het eerste strategische onderwerp uit het ondernemingsplan betrof het vergroten van de kring van aandeelhouders. Bombeeck: “Met diverse partijen zijn hierover eerste verkennende gesprekken gevoerd. In 2022 krijgen deze gesprekken een vervolg.”

Ook werd gewerkt aan de ambitie om fosfaat terug te winnen. In 2021 is succesvol het pilotonderzoek naar mogelijke realisatie van een fosfaatfabriek in Moerdijk afgerond. In 2022 krijgt dit een voortzetting door onderzoek naar de cruciale afzet van de restproducten die vrijkomen bij de fosfaatterugwinning.

Het volgende onderwerp betrof de toekomst van de afvalwater- en slibketen. In 2021 is onderzoek gedaan naar de toekomst van slibverwerking na 2026. Bombeeck: “Hierbij hebben we geconstateerd dat de ontwikkeling van innovatieve duurzame technieken (te) langzaam gaat in relatie tot de huidige verwachtingen rondom de gebruiksduur van onze slibverwerkingsinstallatie. De vraag is nu hoe hiermee om te gaan. In 2022 verwachten een eerste antwoord te kunnen geven op deze vraag.”

Ten slotte is het verder verlagen van de CO2-voetafdruk voor SNB nog steeds een belangrijk aandachtspunt. Samen met de nieuwe partner Trees For All heeft het bedrijf voor het eerst in haar bestaan het zuiveringsslib CO2-neutraal kunnen verwerken. Dit was een zeer bijzondere mijlpaal.

Corona

Ook in 2021 konden we niet om het coronavirus heen. “Samen met onze medewerkers en onze partners hebben we er wederom voor kunnen zorgen dat corona niet van grote invloed was op onze bedrijfsvoering”, aldus Bombeeck.

Meer stikstof

Een belangrijke uitdaging voor de bedrijfsvoering bleek daarnaast de stikstof in het zuiveringsslib te zijn. Naast een steeds verdere toename van de stikstof in het zuiveringsslib, bleek de stikstof ook meer aanwezig te zijn in de waterfase van het zuiveringsslib. Dit stelde SNB voor verschillende uitdagingen.

De oorzaak van deze toename houdt verband met het verregaand vergisten van zuiveringsslib: een onvoorzien bijeffect. De stikstofproblematiek heeft ook invloed gehad op onze doorzet en de verwerkingskosten. De verwerkingskosten over 2021 zijn verder negatief beïnvloed door de schaarste van materialen en grondstoffen. “Vooral de stijging van energieprijzen heeft effect gehad op de kosten, mede doordat een deel van de subsidie op duurzame energieopwekking wegviel”, zegt Bombeeck.

Volle sterkte

Bombeeck: “In 2021 werd gestart met de doorontwikkeling van de organisatie in het kader van onze strategische personeelsplanning. Ook werd onze organisatie aangepast om onze slagkracht op het gebied van innovatie en compliance te vergroten. Hierbij ondervonden we last van schaarste op de arbeidsmarkt. Ook werden we geconfronteerd met een aantal langdurig arbeidsongeschikte medewerkers. De verwachting is evenwel dat we in 2022 de organisatie op volle sterkte krijgen.”

Ook 2022 heeft veel voor SNB in petto. “Uiteraard gaan we verder met het realiseren van de strategische doelstellingen, maar dit jaar is het ook tijd voor een feestje. Wij zijn namelijk al 25 jaar lang bezig met het op duurzame wijze verwerken van zuiveringsslib. Op 4 en 5 oktober vieren we daarom feest: Cirque Circulair”.