page-image

SNB is in 1994 opgericht door de toenmalige vijf Noord-Brabantse waterschappen. De samenstelling van aandeelhouders is door fusies, toetreding en uittreding in de loop der jaren gewijzigd, maar het aantal is hetzelfde gebleven. De statutair directeur is verantwoordelijk voor het bestuur van de vennootschap. Samen met de andere leden van het managementteam stelt hij de ondernemingsstrategie op, die wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA), en voert deze uit.

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op de uitvoering van de ondernemingsstrategie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en staat de directie terzijde met advies. Binnen de RvC hebben de leden specifieke aandachtsgebieden; er zijn geen nadere taken verdeeld of commissies ingesteld. Naast een onafhankelijk commissaris, hebben alle aandeelhouders een vertegenwoordiging in de RvC.

SNB werkt samen met veel partijen in en buiten de afvalwaterketen. Met hen streeft ze naar een efficiënte en duurzame afvalwaterketen. Dit zijn onder andere het Nutriënt Platform, Wetsus, SYN-TO-FUEL, EcoPhos, het Deutsche Phosphor-Platform (DPP) en The European Phosphorus Platform. Bovendien werkt SNB samen met andere slibverwerkers, op individuele basis en binnen de Vereniging Afvalbedrijven en de Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA).

 

Medewerkers

SNB heeft 50 medewerkers in vaste dienst (datum: 1 januari 2019). Hiervan is ongeveer de helft werkzaam in de procesvoering. Deze afdeling werkt in een volcontinue vijfploegendienst en verzorgt de aansturing van de slibverbrandingsinstallatie. Kenmerkend voor de medewerkers is dat ze een sterke binding hebben met de organisatie. Ze blijven lang in dienst, waaruit hun betrokkenheid bij SNB blijkt.

 

snb_organogram

 

Aandeelhouders

De vijf aandeelhoudende waterschappen zijn naast hun andere taken verantwoordelijk voor de kwaliteit van het oppervlaktewater en daarmee voor de zuivering van rioolwater.

Waterschap Aa en Maas
Waterschap Brabantse Delta
Waterschap De Dommel
Waterschap Vechtstromen
Waterschap Scheldestromen

 

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van het management en de algemene gang van zaken bij SNB.

Dhr. ir. J. van der Vlist, President-commissaris, extern lid
Benoemd: 22 oktober 2012

Dhr. ir. H.P. (Hans Peter) Verroen, intern lid
Benoemd: 1 maart 2018
Lid Dagelijks bestuur van Waterschap Brabantse Delta
Docent wiskunde te Breda
Duoburgerraadslid bij de gemeente Bergen op Zoom

Dhr. W. (Wim) Stegeman, intern lid
Benoemd: juni 2019
Lid Dagelijks bestuur van Waterschap Vechtstromen

dhr. V.E.C. (Vincent) Lokin, intern lid
Benoemd: 24 mei 2019
Lid (fractievoorzitter) Algemeen Bestuur Waterschap De Dommel
Lid Raad van Toezicht Unie van Bosgroepen
Vice-voorzitter Raad van Toezicht Bosgroep Zuid-Nederland

dhr. ir. E. (Ernest) H.J.M. de Groot, intern lid
Benoemd: 22 juni 2015
Lid Dagelijks Bestuur van Waterschap Aa en Maas
Lid Algemeen Bestuur van Stichting Brabants Landschap
Lid Raad van Advies van IVN Brabant

dhr. ir. G. (Gert) van Kralingen, intern lid
Benoemd: 22 juni 2015
Lid Dagelijks Bestuur van Waterschap Scheldestromen
Voorzitter Raad van Toezicht van Calvijn College
Bestuurslid van Maatschappij nijverheid en handel

 

Directie en management

S.F. (Silvester) Bombeeck RA MBA
Functie: Directeur

M.M. (Martin) L’Annee de Betrancourt
Functie: Bedrijfsleider

Ir. L.F.J. (Luc) Sijstermans
Functie: Manager Proces en Milieu