page-image

SNB is in 1994 opgericht door de toenmalige vijf Noord-Brabantse waterschappen. De samenstelling van aandeelhouders is door fusies, toetreding en uittreding in de loop der jaren gewijzigd, maar het aantal is hetzelfde gebleven. De directie is verantwoordelijk voor het besturen van de vennootschap.

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op de algemene gang van zaken in de vennootschap en staat de directie terzijde met advies. Binnen de RvC hebben de leden specifieke aandachtsgebieden; er zijn geen nadere taken verdeeld of commissies ingesteld. Naast een onafhankelijk commissaris, hebben alle aandeelhouders een vertegenwoordiging in de RvC.

 

Medewerkers

SNB heeft circa 50 medewerkers in dienst. Hiervan is ongeveer de helft werkzaam in de afdeling procesvoering. Deze afdeling werkt in een volcontinue vijfploegendienst en verzorgt de aansturing van de slibverwerkingsinstallatie. Ongeveer 15 medewerkers zijn werkzaam op de afdeling Technische Dienst, die zorgt voor het continu in bedrijf houden van de installaties. De rest van de medewerkers bestaat uit de directie, het management en administratief personeel.

 

snb_organogram

 

Aandeelhouders

De vijf aandeelhoudende waterschappen zijn naast hun andere taken verantwoordelijk voor de kwaliteit van het oppervlaktewater en daarmee voor de zuivering van rioolwater.

Waterschap Aa en Maas
Waterschap Brabantse Delta
Waterschap De Dommel
Waterschap Vechtstromen
Waterschap Scheldestromen

 

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van het management en de algemene gang van zaken bij SNB.

Dhr. ir. J. van der Vlist, President-commissaris, extern lid
Benoemd: 22 oktober 2012

 

Dhr. ir. H.P. (Hans Peter) Verroen, intern lid
Benoemd: 1 maart 2018
Lid Dagelijks bestuur van Waterschap Brabantse Delta
Docent wiskunde te Breda
Raadslid bij de gemeente Bergen op Zoom

Dhr. W. (Wim) Stegeman, intern lid
Benoemd: 24 mei 2019
Lid Dagelijks bestuur van Waterschap Vechtstromen

dhr. V.E.C. (Vincent) Lokin, intern lid
Benoemd: 24 mei 2019
Lid (fractievoorzitter) Algemeen Bestuur Waterschap De Dommel
Lid Raad van Toezicht Unie van Bosgroepen
Vice-voorzitter Raad van Toezicht Bosgroep Zuid-Nederland

dhr. ir. E. (Ernest) H.J.M. de Groot, intern lid
Benoemd: 22 juni 2015
Lid Dagelijks Bestuur van Waterschap Aa en Maas
Lid Algemeen Bestuur van Stichting Brabants Landschap
Lid Raad van Advies van IVN Brabant

dhr. ir. G. (Gert) van Kralingen, intern lid
Benoemd: 22 juni 2015
Lid Dagelijks Bestuur van Waterschap Scheldestromen
Voorzitter Raad van Toezicht van Calvijn College
Bestuurslid van Maatschappij nijverheid en handel

 

Directie en management

S.F. (Silvester) Bombeeck RA MBA
Functie: Directeur

M.M. (Martin) L’Annee de Betrancourt
Functie: Bedrijfsleider

Ir. L.F.J. (Luc) Sijstermans
Functie: Manager Proces en Milieu