page-image

SNB is in 1994 opgericht door de toenmalige vijf Noord-Brabantse waterschappen. De samenstelling van aandeelhouders is door fusies, toetreding en uittreding in de loop der jaren gewijzigd, maar het aantal is hetzelfde gebleven. Statutair directeur Marcel Lefferts is verantwoordelijk voor het bestuur van de vennootschap. Samen met de andere leden van het managementteam stelt hij de ondernemingsstrategie op, die wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA), en voert deze uit.

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op de uitvoering van de ondernemingsstrategie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en staat de directie terzijde met advies. Binnen de RvC hebben de leden specifieke aandachtsgebieden; er zijn geen nadere taken verdeeld of commissies ingesteld. Naast een onafhankelijk commissaris, hebben alle aandeelhouders een vertegenwoordiging in de RvC.

SNB werkt samen met veel partijen in en buiten de afvalwaterketen. Met hen streeft ze naar een efficiënte en duurzame afvalwaterketen. Dit zijn onder andere het Nutriënt Platform, Wetsus, SYN-TO-FUEL, EcoPhos, het Deutsche Phosphor-Platform (DPP) en The European Phosphorus Platform. Bovendien werkt SNB samen met andere slibverwerkers, op individuele basis en binnen de Vereniging Afvalbedrijven en de Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA).

 

Medewerkers

SNB heeft 50 medewerkers in vaste dienst (datum: 1 januari 2018). Hiervan is ongeveer de helft werkzaam in de procesvoering. Deze afdeling werkt in een volcontinue vijfploegendienst en verzorgt de aansturing van de slibverbrandingsinstallatie. Kenmerkend voor de medewerkers is dat ze een sterke binding hebben met de organisatie. Ze blijven lang in dienst, waaruit hun betrokkenheid bij SNB blijkt.

 

snb_organogram

 

Aandeelhouders

De vijf aandeelhoudende waterschappen zijn naast hun andere taken verantwoordelijk voor de kwaliteit van het oppervlaktewater en daarmee voor de zuivering van rioolwater.

Waterschap Aa en Maas
Waterschap Brabantse Delta
Waterschap De Dommel
Waterschap Vechtstromen
Waterschap Scheldestromen

 

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van het management en de algemene gang van zaken bij SNB.

Dhr. ir. J. van der Vlist, President-commissaris, extern lid
Benoemd: 22 oktober 2012

Dhr. ir. H.P. (Hans Peter) Verroen, intern lid
Benoemd: 1 maart 2018
Lid Dagelijks bestuur van Waterschap Brabantse Delta
Docent wiskunde te Breda
Duoburgerraadslid bij de gemeente Bergen op Zoom

Dhr. R.(Roel) van der Veen, intern lid
Benoemd: 19 mei 2014
Lid Dagelijks bestuur van Waterschap Vechtstromen
Mede-eigenaar akkerbouwbedrijf maatschap Van der Veen-Timmer te Nieuwlande
Sectielid Akkerbouw Drenthe LTO Noord
Taxateur gewassen Interpolis-Achmea

Mw. E. (Els) H.T. Stravens, intern lid
Benoemd: 22 juni 2015
Lid Dagelijks Bestuur van Waterschap De Dommel
Steunlid fractie CDA

dhr. ir. E. (Ernest) H.J.M. de Groot, intern lid
Benoemd: 22 juni 2015
Lid Dagelijks Bestuur van Waterschap Aa en Maas
Lid Algemeen Bestuur van Stichting Brabants Landschap
Lid Raad van Advies van IVN Brabant

dhr. ir. G. (Gert) van Kralingen, intern lid
Benoemd: 22 juni 2015
Lid Dagelijks Bestuur van Waterschap Scheldestromen
Voorzitter Raad van Toezicht van Calvijn College
Bestuurslid van Maatschappij nijverheid en handel

 

Managementteam

Het managementteam bestaat uit vier personen.

Ir. M.M. (Marcel) Lefferts
Functie: Directeur
Taken: algemene bedrijfsvoering, communicatie en juridische zaken

M.M. (Martin) l’Annee de Betrancourt
Functie: Bedrijfsleider
Taken: verantwoordelijk voor procesvoering en onderhoud aan de installatie

S.F. (Silvester) Bombeeck RA
Functie: Financieel manager
Taken: administratie en control, P&O en bedrijfszorg

Ir. L.F.J. (Luc) Sijstermans
Functie: Manager Proces en Milieu
Taken: procestechnologie en milieuzaken

 

Bedrijfszorgsysteem

SNB werkt met een overkoepelend bedrijfszorgsysteem waarin de afzonderlijke zorgsystemen voor kwaliteit (ISO 9001), milieu (ISO 14001) en veiligheid (VCA**) volledig zijn geïntegreerd. Daarmee garandeert SNB dat deze drie aspecten volledig verankerd zijn in de bedrijfsvoering. Een belangrijk onderdeel van dit systeem is de continue interne en externe controle op de naleving van wet- en regelgeving waaraan SNB moet voldoen.

Het bedrijfszorgbeleid richt zich op:

  • Milieu: het continu verbeteren van de milieuprestaties van SNB om zodoende de milieubelasting in de totale afvalwaterketen en in het bijzonder van de eigen slibverwerking zo klein mogelijk te houden. Hierbij ziet SNB de vergunningvoorschriften als minimumeisen en onderwerpt SNB zichzelf aan het ALARA-beginsel: as low as reasonably achievable.
  • Kwaliteit: het beheersen en continu optimaliseren van alle bedrijfsprocessen met als doel te voldoen aan de eisen van de klanten alsmede aan de eisen van de omgeving. Hierbij maakt SNB gebruik van proces- en competentiemanagement en schenkt zij ook aandacht aan innovatie.
  • Arbo (veiligheid): het continu beheersen en verbeteren van de werkomstandigheden met de bedoeling de veiligheid van medewerkers te garanderen en tevens hun gezondheid en welzijn te bevorderen. Dit geldt voor het eigen personeel maar ook voor derden die werkzaam zijn bij SNB.

Het management van SNB heeft uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid op zich genomen bovenstaand beleid uit te voeren en haar doelstellingen ten aanzien van kwaliteit, arbo (veiligheid, gezondheid en welzijn) en milieu te realiseren. Het management stelt daartoe de noodzakelijke middelen ter beschikking.