-

De Nederlandse afvalwater- en slibketen komt steeds meer in beweging. Dit is het gevolg van de vele innovaties in de sector, de veranderingen in wet- en regelgeving en de overspannen slibmarkt. Daarom is het voor SNB van belang om de samenwerking in de afvalwater- en slibketen te verbreden. Door nieuwe verbindingen te zoeken en bestaande verbindingen verder uit te bouwen.

Dat zegt Silvester Bombeeck, sinds 1 september de nieuwe directeur van SNB. Hij was tot die datum achttien jaar lid van het managementteam en nauw betrokken bij de ontwikkeling van SNB. “We zijn al sinds de oprichting, 25 jaar geleden, een illustratief voorbeeld voor het op duurzame wijze verwerken van zuiveringsslib. We blijven het slibverwerkingsproces verder verduurzamen, waarbij wij vol inzetten op circulariteit. De expertise en inzet van onze medewerkers is een belangrijke schakel in het realiseren van deze doelstelling”, aldus Bombeeck.

Actieve rol in de afvalwaterketen

De missie van SNB is het vervullen van een actieve rol als partner in de afvalwater- en slibketen. “Door zuiveringsslib te verwerken met maximale terugwinning van energie en grondstoffen, tegen de laagste ketenkosten en met minimale emissies naar het milieu. We beheren de grootste monoverbrandingsinstallatie voor zuiveringsslib in Europa.” Deze vorm van slibverwerking biedt volgens overheden en wetenschappers nog steeds de beste garanties op continuïteit in de verwerking en duurzame afzet van zuiveringsslib tegen aanvaardbare maatschappelijke kosten.

Innovatie vanuit een solide basis

Door het verwerkingsproces en de samenwerking met ketenpartners steeds verder te verfijnen verwerkt SNB nu al enkele jaren zuiveringsslib met een minimale milieubelasting. “De inzet van onze reststoffen als grondstof en de ambitie om volledig energieneutraal te opereren spelen hierin een prominente rol. Ook de komende jaren zetten we hierop in. Circulariteit is hierin het kernbegrip. Dit begrip staat ook centraal bij onze aandeelhouders, klanten, vele leveranciers, verwerkers en (inter)nationale kennisinstituten. Dit verbindt ons om steeds slimmer krachten te bundelen in samenwerking om onze gezamenlijke innovatieagenda’s te realiseren.” Momenteel werkt SNB aan een nieuwe toekomststrategie waarin circulariteit en verbinding hierin een prominente plaats krijgt.

Naar een nieuwe balans op de slibmarkt

Een actuele uitdaging is volgens Bombeeck de situatie op de overspannen Nederlandse slibmarkt. “We zullen gezamenlijk als sector een nieuwe balans moeten vinden. De afgelopen jaren en eerstkomende jaren is er te weinig verwerkingscapaciteit in Nederland om al het zuiveringsslib te verwerken. Althans dat is de huidige verwachting in de markt. Daarbij komt nog dat de Duitse markt niet langer als overdrukventiel gebruikt kan worden gezien de gewijzigde situatie op die markt. Daarnaast is er sprake van onzekerheid over de lange termijn effecten van de innovaties, die momenteel plaatsvinden, op de hoeveelheid en kwaliteit van het zuiveringsslib.’’

Goede calamiteitenregeling

Volgens Bombeeck moet de sector collectief nadenken over de effecten van deze ontwikkelingen om te komen tot een hernieuwde balans, inclusief het inbouwen van een goede calamiteitenregeling. “Een dergelijke regeling voor zuiveringsslib is niet voorhanden maar is wel nodig vanuit maatschappelijk oogpunt om de continuïteit in het zuiveren van afvalwater te allen tijde te kunnen garanderen.”