-

SNB bewijst dat People, Planet en Profit op een effectieve manier met elkaar zijn te verbinden. Die boodschap droeg Silvester Bombeeck, directielid a.i. van SNB, in juni van dit jaar uit tijdens het seminar From Waste to Resource – Towards a Circular Economy dat in Stockholm plaatsvond.

Versterken circulaire economie

Het seminar was een initiatief van de Nederlandse ambassade in Zweden, het Scandinavische bedrijf Ragn-Sells en de Internationale Kamer van Koophandel in Stockholm. Een internationaal gezelschap van denkers en doeners uit politiek, bedrijfsleven en de afvalverwerkingssector boog zich daar over het moderniseren van de afvalstoffensector in Zweden en het versterken van de circulaire economie. Hierbij kijkt Zweden onder andere naar de wijze waarop het behandelen van afval in Nederland is geregeld.

Ladder van Lansink

De keynote spreker op het seminar was Ad Lansink, in de jaren zeventig bedenker van de Ladder van Lansink. Dit is een standaard op het gebied van afvalbeheer die wordt aangeduid met de term afvalhiërarchie. Volgens Lansink moet afval vermeden worden en als dat niet kan het eerst hergebruiken, dan recyclen, dan energie terugwinnen, dan verbranden en als het niet anders kan dan pas storten. Deze ladder krijgt nieuwe internationale erkenning na het verschijnen van Ad Lansinks boek Challenging Changes – Connecting Waste Hierarchy and Circular Economy. Conclusie van het boek is dat de Ladder van Lansink aansluit op het hedendaags denken over het creëren van een circulaire economie.

Volledig milieuneutraal

Bombeeck gaf in zijn presentatie aan dat SNB al sinds de oprichting, ruim twintig jaar geleden, een illustratief voorbeeld is van circulaire economie. “Op dit moment werken we al volledig milieuneutraal, maar we willen nog verder gaan. Onder andere met meer fosfaatterugwinning uit slib, maar ook met verdergaand hergebruiken van zware metalen. SNB is het bewijs dat People, Planet en Profit effectief met elkaar te verbinden zijn”, aldus Bombeeck.

Circulaire Ladder van SNB

De link naar de Ladder van Lansink is er volgens Bombeeck ook. “Vanuit een lagere trede op de Ladder van Lansink is het mogelijk weer hogere stappen op de treden te zetten en daarmee een bijdrage te leveren aan de circulaire economie”. Dit werd tijdens het seminar door Bombeeck geïllustreerd aan de hand van de Circulaire Ladder van SNB.