- ,

Als iets verbrandt komen er stoffen vrij. Dat noemen we luchtemissies. Deze stoffen zijn niet per definitie een positieve bijdrage aan het milieu en de luchtkwaliteit. Reden voor toezichthoudende instanties om paal en perk te stellen aan de hoeveelheid stoffen die bedrijven de lucht in mogen blazen.

Bij SNB voldoen de emissies ruimschoots aan de eisen van Europese regelgeving en aan alle eisen van het zogenoemde Activiteitenbesluit waarin alle milieuregels van de overheid zijn opgenomen. Dat is met name te danken aan de uitgebreide rookgasreinigingsinstallatie.

Bij de verbranding van slib komt bijvoorbeeld CO2 vrij. Deze koolstofdioxide is voornamelijk kort-cyclisch en draagt niet bij aan het broeikaseffect. Andere stoffen die vrijkomen zijn zwaveldioxide, stikstofoxide en ammoniak. De emissie hiervan draagt wel bij aan de verzuring van het milieu. We meten de concentratie hiervan permanent zodat we kunnen aantonen dat ook de uitstoot van deze stoffen voldoet aan de vergunningseisen.

Verder ontstaat er bij slibverbranding lachgas, dat een sterk effect op het klimaat heeft. Sinds 2003 hebben we de uitstoot hiervan weten te halveren, dankzij een verlaging van de luchtovermaat op de ovens. Overigens zijn er voor deze emissie geen vergunningseisen gesteld.

Naast rookgasreiniging speelt nog een ander element een grote rol bij het beperken van emissies naar de lucht. Eveneens sinds 2003 leveren we CO2 uit onze rookgassen aan de naastgelegen kalkproducent Omya. Dit bedrijf gebruikt CO2 als grondstof voor het produceren van hoogwaardige kalkproducten zoals witmaker van papier. Dit project bevordert een duurzamere ecologie op industrieterrein Moerdijk. Digitalisering zorgt ervoor dat er minder wit papier nodig is in de wereld. Dat is positief voor het milieu. Het zorgt er wel voor dat Omya minder CO2 afneemt en onze emissie daardoor weer iets toeneemt.

Als iets verbrandt kan dat geuroverlast veroorzaken. We hebben al vele jaren op rij daarover geen enkele klacht ontvangen.

Luc Sijstermans
Manager Proces & Milieu SNB