-

De uitbraak van het coronavirus heeft tot nu toe geen gevolgen voor de continuïteit van de slibverwerking bij SNB. De verwerking van het zuiveringsslib voor de waterschappen gaat door, met de nodige aanpassingen. Dit stelt de waterschappen in staat het afvalwater te blijven zuiveren. Schoon water, schone lucht en schone grond zijn van levensbelang voor mens en natuur. Dit is cruciaal in normale omstandigheden, maar zeker in een tijd van een pandemie.

Maatschappelijke rol blijven uitoefenen

De rioolwaterzuiveringsinstallaties van de waterschappen kunnen op het vereiste niveau blijven functioneren zolang het zuiveringsslib dat tijdens het zuiveren ontstaat kan worden afgevoerd en verwerkt. Dat ligt anders als SNB haar slibverwerkingsinstallatie niet langer kan bedienen of onderhouden, bijvoorbeeld door gebrek aan personeel als gevolg van het coronavirus. Ook kunnen er logistieke problemen ontstaan in het transport van zuiveringsslib, hulp- en reststoffen.

Organisatie werkt door

Volgens SNB-directeur Silvester Bombeeck ondervindt de organisatie op dit moment geen noemenswaardige problemen door de pandemie. “We hebben niet meer zieken dan anders. Intern hanteren we zo strikt mogelijk de overheidsmaatregelen. De corona-hygiënemaatregelen wijken niet veel af van wat bij ons toch al standaard was,” aldus Bombeeck. “Ik heb grote waardering voor de wijze waarop onze medewerkers omgaan met de huidige situatie. Ondanks de zorgen die er zijn, komen ze elke dag hun werk doen in de installatie. Het bedienen en onderhouden van de installatie kan niet vanuit thuis plaatsvinden. Daar waar mogelijk wordt uiteraard wel thuis gewerkt.”

Voorrang bij leveranciers

Zorgen zijn er wel bij hem over de continuïteit in het transport en over het uitvoeren van het benodigde onderhoud aan de installatie door gespecialiseerde bedrijven. “Wij hebben met onze leveranciers af kunnen spreken dat SNB vanwege haar maatschappelijke rol voorrang krijgt. Hieraan zitten natuurlijk grenzen en we moeten uiteraard rekening houden met de overheidsmaatregelen. Het uitvoeren van onderhoudstops is met de huidige maatregelen een grote opgave. Voorlopig hebben we besloten de geplande stop in maart door te schuiven naar later in het jaar. Het onderhoud moet uiteindelijk wel doorgang vinden.”

Voorsorteren op mogelijke uitdagingen

Op dit moment zijn er geen signalen dat zich problemen gaan voordoen die de continuïteit van de slibverwerking in gevaar brengen. SNB bereidt zich toch hierop voor. “De Engelse zeggen better safe than sorry. Vanuit die gedachte sorteren we voor op de uitdagingen die mogelijk op ons afkomen. Er wordt hard gewerkt aan verschillende terugvalopties, samen met de waterschappen, provincie en onze leveranciers. Zo werken we aan extra opslag van stoffen op ons terrein en daarbuiten, is een attest geregeld voor doorgang van goederen en personen bij een lockdown en wordt gekeken hoe onderhoudspersoneel bij een stop voldoende afstand van elkaar kan houden.”

Ondanks de vermelde zorgen en uitdagingen is Bombeeck positief. “Ik heb er alle vertrouwen in dat we de continuïteit in de verwerking kunnen blijven waarborgen. Iedereen die verbonden is aan SNB zet zich daarvoor voor de volle 100% in. Mocht dat onverhoopt toch niet het geval zijn, dan zijn we voorbereid.”