-

Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) is al sinds de ingebruikname van de slibverwerkingsinstallatie op Moerdijk een treffend voorbeeld van circulaire economie. De installatie lost uiteraard het maatschappelijk probleem op dat rioolslib nu eenmaal is, door het te verbranden. De in de branche unieke aanpak van SNB slaat twee vliegen in één klap, door de afval- en reststoffen van het verwerkingsproces een nuttige toepassing als hoogwaardige grondstof te geven. Bovendien functioneert de installatie volledig energieneutraal.

Duurzaamheid en kwaliteit leefomgeving

SNB maakt van afvalstof grondstof. Daarmee draagt de slibverwerking al ruim twintig jaar aantoonbaar bij aan duurzaamheid en kwaliteit van leefomgeving. Verbranding als verwerkingsmethode van rioolslib is bewezen effectief. Het historisch trackrecord en de performance van de installatie zijn aantoonbaar beter, efficiënter en duurzamer dan tot nu toe bekende en beschikbare alternatieven. Capaciteit en exploitatie van de installatie zijn nagenoeg optimaal. Dat zorgt voor kostenefficiëntie voor de aandeelhouders en externe klanten en indirect voor lagere belastingdruk voor burgers.

Permanente innovatiekracht

SNB is behalve een illustratief voorbeeld van circulaire economie ook een representant van permanente innovatiekracht. Concrete projecten en nieuwe initiatieven op het gebied van hergebruik en reductie van milieudruk bewijzen dit. Zo levert SNB bijvoorbeeld permanent een groot deel van de rookgassen die vrijkomen bij de slibverwerking aan het naastgelegen kalkbedrijf Omya. Dit bedrijf gebruikt de CO2 uit de rookgassen, jaarlijks circa 40.000 ton, als grondstof voor kalkproducten. Daarmee compenseert SNB alleen al de CO2-effecten die samenhangen met het transport van rioolslib naar de installatie op Moerdijk.

Terugwinning reststoffen

Een voor de samenleving vitale reststof die binnenkort uit slibverbrandingsas wordt teruggewonnen is fosfaat. SNB gaat deze as leveren aan de eerste fabriek ter wereld die op grootschalige, industriële wijze fosfaat terugwint uit reststoffen. Daarmee draagt SNB bij aan het beperken van de afhankelijkheid van import uit landen buiten Europa van deze voor de voedselproductie elementaire grondstof. Daarnaast levert de fosfaatterugwinning een forse financiële besparing op voor SNB en dus voor de aandeelhouders. Andere stoffen die SNB terugwint uit het slibverwerkingsproces zijn indampzout, dat een nuttige bestemming krijgt als industriële grondstof voorde productie van onder andere soda, en ammoniak dat in de eigen verbrandingsoven een nuttige toepassing doordat het de daar aanwezige stikstofoxides reduceert.

Delen van kennis en expertise

De voortdurende focus op verdere innovatie, terugwinning en emissiereductie blijft niet beperkt tot de slibverwerkingsinstallatie. SNB participeert in tal van projecten die vernieuwing en verduurzaming in de hele waterketen nastreven. Dat gebeurt niet alleen met financiële ondersteuning maar met name ook door actieve deelname aan projecten en het delen van kennis en expertise, nationaal maar ook internationaal. Zo is SNB een van de initiatiefnemers van een grootschalig project dat dat de productie realiseert van hoogwaardig bioplastic uit rioolslib. SNB is verder medeoprichter van het Nutriënt Platform, een netwerk van organisaties, bedrijven en kennisinstituten dat recycling van nutriënten uit reststromen bevordert. Inmiddels is Nederland koploper op dit gebied. Daarnaast stelt SNB expertise ter beschikking bij onderzoek naar en ontwikkeling van mogelijke alternatieve methoden van slibverwerking.

Volledig energieneutraal

De slibverwerking van SNB op Moerdijk geschiedt sinds 2016 100% energieneutraal. Dat is een technisch hoogstandje, waarvoor SNB een internationale lof en waardering heeft geoogst. HD-ketels voeren de stoomdruk op en turbines produceren daaruit de elektriciteit waarmee SNB in de eigen stroombehoefte voorziet. De totale hoeveelheid elektriciteit die de slibverwerkingsinstallatie nu genereert is vergelijkbaar met het stroomverbruik van circa 11.000 gezinnen. Energieneutraal werken levert eveneens een substantiële bijdrage aan de realisatie van een volledig circulaire economie.