CO2-recycling SNB unieke industriële ecologie

SNB is de enige slibverbrandingsinstallatie ter wereld die CO2 uit rookgassen terugwint en weer inzet als grondstof. Daarmee is dit hergebruik een uniek staaltje industriële ecologie.

Circulaire economie als leidraad

De circulaire economie is voor SNB al sinds de bouw en ingebruikname van de slibverwerkingsinstallatie op Moerdijk in de jaren negentig leidraad in de bedrijfsvoering. Een opvallend onderdeel hierin is dat het naastgelegen bedrijf Omya sinds 2004 het CO2-gehalte van de rookgassen van SNB inzet als grondstof voor de productie van calciumcarbonaat, dat dienst doet als witmaker voor papier.

Ecologische burenhulp

Beide bedrijven en het milieu profiteren van deze bijzondere constructie. Om de ecologische burenhulp daadwerkelijk te realiseren heeft kalkproducent Omya forse investeringen gedaan op het bedrijfsterrein van SNB. Om de rookgassen naar de eigen fabriek te leiden heeft Omya de vier rookgasleidingen onderaan de schoorsteen van SNB afgetakt. Ook is een koeler geïnstalleerd die het vochtgehalte en daarmee het volume van de rookgassen reduceert. Verder zijn drie koeltorens gebouwd en is een rookgasleiding aangelegd van maar liefs 700 meter. Deze leiding steekt vanaf het terrein van SNB de Middenweg over via een brugconstructie naar de Omya-fabriek.

Volledige reiniging

De kalkproducent kan de af te nemen hoeveelheid rookgassen doseren, afhankelijk van de gewenste hoeveelheid die nodig is voor de productie van calciumcarbonaat. Op het punt waar dit gebeurt hebben de rookgassen de volledige reiniging al doorlopen en zijn dan dus schoon conform de eisen in de vergunning van SNB. Omya betaalt SNB niet alleen een vergoeding per ton geleverde CO2, maar ook voor het elektriciteitsverbruik van de installaties op het terrein van SNB.

Digitalisering

De hoeveelheid CO2 die Omya jaarlijks afneemt schommelt volgens SNB-directeur Marcel Lefferts al enkele jaren rond de 40.000 ton. “Het is wel zo dat Omya aanzienlijk minder afneemt in vergelijking met het begin van de contractperiode. De marktomstandigheden zijn voor Omya als gevolg van de verdergaande digitalisering gewijzigd doordat er minder wit printerpapier wordt geproduceerd. In 2015 nam Omya 39.735 ton CO2 af, dat is vergelijkbaar met de afname in 2012”, aldus Lefferts.

Broeikaseffect

De CO2 die bij verbranding van zuiveringsslib ontstaat is voor meer dan 97% kort-cyclisch. “Dat is afkomstig uit het organische deel van het aangevoerde slib en heeft een menselijke, dierlijke en plantaardige oorsprong. Dit deel van de CO2-emissie levert geen bijdrage aan het broeikaseffect. Minder dan 3% van de CO2 in de rookgassen is afkomstig van de verbranding van aardgas en verbranden van kalk in de ovens. Dit deel van de CO2 is van fossiele oorsprong, draagt wel bij aan het broeikaseffect en is aan te merken als lang-cyclisch. In onze vergunning zijn overigens geen grenzen aan de emissie van CO2 opgenomen”, legt Lefferts uit.

Besparen op industriewater

De samenwerking met Omya biedt nog andere voordelen. “Een belangrijk circulair voordeel is natuurlijk dat de kort-cyclische CO2, die Omya dankzij SNB gebruikt CO2 vervangt die anders met fossiele brandstof moet worden gemaakt en per vrachtauto zou moeten worden aangeleverd. Een ander voordeel is dat Omya condensaat gebruikt in het eigen proces dat tijdens het koelen van de rookgassen ontstaat. Hierdoor besparen wij op het gebruik van industriewater. In 2015 ging het om 2.900 kuub waterbesparing”, vertelt Lefferts.

Glastuinbouw

Wereldwijd wordt circa 80 miljoen ton CO2 per jaar nuttig gebruikt, onder andere voor de winning van aardolie en de productie van kunstmest. In het Westland levert Shell CO2 vanuit Pernis als grondstof aan de glastuinbouw. “Verbrandingsinstallaties of slibverbrandingsinstallaties die op onze wijze CO2 terugwinnen en inzetten als grondstof zijn nog niet bekend. Daarmee is dit een unieke vorm van industriële ecologie die bijdraagt aan de circulaire economie.”