Renovatie zuivering Aa en Maas Den Bosch
-

Onlangs is het officiële startsein gegeven voor de grootscheepse renovatie van de waterzuiveringsinstallatie in Den Bosch van waterschap Aa en Maas. De zuivering gaat in de nabije toekomst een prominente rol spelen in duurzame energievoorziening.

Zuivering volledig energieneutraal

Het waterschap grijpt de renovatie aan om via vergisting zoveel mogelijk biogas te halen uit slib, het restproduct van waterzuivering. Dat biogas gaat naar twee afnemers in de nabije omgeving, bierbrouwer Heineken en de gemeentelijke Afvalstoffendienst. Hiermee produceert de zuivering net zoveel groene energie als er nodig is voor het zuiveringsproces. Dat maakt het proces volledig energieneutraal.

Reductie CO2-uitstoot

Heineken gaat het biogas afnemen van de Bossche zuiveringsinstallatie via een gasleiding die de brouwer zelf aanlegt. Het gebruik van biogas is een belangrijke stap voor Heineken om tot 2020 veertig procent CO2-uitstoot te reduceren en duurzaam te produceren. De zuivering gaat het groene gas vanaf 2017 leveren.

Vuilniswagens op biogas

De Afvalstoffendienst van de gemeente Den Bosch gaat biogas van de zuivering inzetten als brandstof voor het wagenpark. Dat bevordert meteen de luchtkwaliteit in de binnenstad van Den Bosch. Bovendien wordt restwarmte van de biomassacentrale van de Afvalstoffendienst teruggeleid naar de zuiveringsinstallatie voor verwarming van de vergistingstanks. Daardoor produceert de zuivering nog meer biogas. De eerste vuilniswagens van de dienst rijden vanaf 2018 op biogas.

Minder slibaanvoer

SNB-directeur Marcel Lefferts juicht de verduurzaming van de waterketen toe. “Steeds meer waterschappen gaan, evenals Aa en Maas, groene energiefabrieken ontwikkelen. Dat draagt structureel bij aan verduurzaming. Deze ontwikkeling heeft wel gevolgen voor de capaciteit van onze slibverwerkingsinstallatie op Moerdijk. De waterschappen zorgen niet alleen voor kwantitatief minder slibaanvoer. Doordat ze nu zelf al veel energie uit het slib halen, is dat door onze installatie gemakkelijker te verwerken”, zegt Lefferts.

Strategisch plan

Het resultaat van de milieu-inspanningen van de waterschappen is dat in de toekomst overcapaciteit dreigt voor de installatie van SNB. “We benoemen dat risico dan ook in ons strategisch plan voor de toekomst. We richten ons naast de verwerking van slib van waterschappen steeds meer op slib van marktpartijen. Vorig jaar hebben we al een meerjarig contract afgesloten met zo’n partij en we verwachten dat er op korte termijn meer zullen volgen”, aldus Lefferts.