page-image

SNB verwerkt zuiveringsslib op basis van een concrete missie en visie, met bijbehorende kernwaarden. Deze uitgangspunten zijn vastgelegd in het ondernemingsplan 2021-2026.

Missie

Het is onze missie mens en natuur te beschermen door zuiveringsslib optimaal te verwerken.

Optimale verwerking betekent dat we continu zuiveringsslib verwerken waarbij we de positieve stoffen in het zuiveringsslib hergebruiken en de negatieve stoffen verwijderen uit het milieu, en dat tegen de laagst mogelijke verwerkingskosten. Continu verwerken houdt in dat onze verwerking van zuiveringsslib solide verloopt, zodat wij onze waterschappen maximaal kunnen ontzorgen. Hergebruik betekent dat de aanwezige energie, meststoffen en metalen in het zuiveringsslib maximaal worden teruggewonnen. Verwijderen richt zich op het onttrekken uit het milieu of vernietigen van aanwezige negatieve stoffen in het zuiveringsslib, zoals zware metalen, hormonen, ziekteverwekkers, medicijnresten, biologische verontreiniging en microplastics. En dit tegen de laagst mogelijke verwerkingskosten, waarbij we ernaar streven de ketenkosten voor onze waterschappen zo laag mogelijk te houden.

Visie

Door zuiveringsslib optimaal te verwerken, realiseren we onze ultieme ambitie: het realiseren van een circulaire afvalwater- en slibketen, samen met onze waterschappen en ketenpartners.

We gaan voor zo circulair mogelijk. We zetten samen met onze waterschappen en ketenpartners in op onderzoek en ontwikkeling om de afvalwater- en slibketen om te buigen in een kringloop en deze kringloop te sluiten. De focus van SNB ligt daarbij op het sluiten van de slibketen. Met ons doel altijd helder voor ogen: het maximaal beschermen van mens en natuur.

kERNWAARDEN

Wij vullen deze missie en visie in door te werken vanuit de volgende drie kernwaarden:

  • Wij zijn ervan overtuigd dat samenwerken in de afvalwater- en slibketen leidt tot een betere en circulaire wijze van het verwerken van zuiveringsslib. Samenwerken in alles wat wij doen staat dan ook voorop.
  • Wij willen in ons doen en laten een betrouwbare partner zijn voor onze waterschappen en ketenpartners. Dit houdt onder meer in dat we onze afspraken nakomen, transparant zijn over wat we doen en dat onze waterschappen en partners op ons kunnen rekenen.
  • In onze keuzes staat het vinden van een balans tussen continuïteit in verwerking, verwerkingskosten en duurzaamheid (milieu en mens) centraal. Dit betekent dat wij streven naar een slibverwerking tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten, die in de behoefte voorziet van de mens en de natuur om de afvalwater- en slibketen te transformeren naar een kringloop, en deze kringloop te sluiten.

 

strategie

Onze strategie is vastgelegd in ons ondernemingsplan. Dit plan heeft de titel SAMEN NATUURLIJK BETER. Hieraan geven we invulling vanuit drie samenhangende strategische sporen.

 

Excellente dienstverlener: SNB zorgt voor een stabiele en solide bedrijfsvoering en organisatie, want alleen op deze wijze kan SNB de waterschappen excellente dienstverlening garanderen. Belangrijk daarbij is een intensieve samenwerking met de waterschappen, omdat de hoeveelheid en samenstelling van het aangevoerde zuiveringsslib in belangrijke mate de prestaties van de slibverwerkingsinstallatie (SVI) bepalen. SNB ziet excellente dienstverlening als hoeksteen van haar strategische beleid. De volgende twee sporen bouwen voort op deze hoeksteen.

 

Duurzame ketenbouwer: SNB zet in op het uitbouwen van haar activiteiten in de slibketen. SNB verkent hierbij continu de mogelijkheden om gelijktijdig de slibketen verder te verduurzamen. De eerste prioriteit hierin vormt het terugwinnen van grondstoffen en met name het hergebruik van fosfaat uit het zuiveringsslib. Ook verkent SNB de mogelijkheid om de robuustheid van de afvalwater- en slibketen te versterken door het vergroten van de slibverwerkingscapaciteit.

 

Innovatieve scout: De focus van dit ondernemingsplan ligt op de periode 2021-2026. Deze focus betekent niet dat SNB het zicht op de periode daarna verliest. Integendeel. SNB ziet diverse innovaties in de afvalwater- en slibketen, die van grote invloed kunnen zijn op de slibverwerking op de wat langere termijn, na 2026. Ze kunnen op termijn leiden tot een verbreding of verlegging van de SNB-activiteiten in zowel de afvalwater- als de slibketen. SNB zal niet aarzelen om deze keuzes te maken. Om hier tijdig op in te kunnen spelen, blijft SNB deze innovaties verkennen en participeert actief in de meest kansrijke.