page-image

SNB verwerkt zuiveringsslib op basis van een concrete visie en missie, met bijbehorende kernwaarden. Deze uitgangspunten zijn vastgelegd in het ondernemingsplan 2016-2020. Dit ondernemingsplan vormt de basis voor geconcretiseerde jaarplannen.

Visie

SNB hanteert drie uitgangspunten bij de verwerking van zuiveringsslib:

  • Zuiveringsslib bevat nutriënten die nodig zijn om de maatschappij van voedsel te voorzien. SNB wil deze nutriënten zo veel mogelijk terugwinnen en hoogwaardig toepassen. Dat draagt bij aan de verduurzaming van de maatschappij.
  • In zuiveringsslib zit energie. SNB zet deze energie om in elektriciteit.
  • Zuiveringsslib speelt een belangrijke rol als adsorbens van verontreinigingen uit het afvalwater, zodat deze niet in het oppervlaktewater terechtkomen. SNB spant zich in om te voorkomen dat deze verontreinigingen bij de verwerking alsnog in het milieu terechtkomen. Ook minimaliseert zij nieuwe verontreiniging, als gevolg van de verwerking, om zodoende een gezond leefklimaat te kunnen blijven garanderen.

Missie

SNB vervult een actieve rol als partner in de totale afvalwaterketen, door zuiveringsslib continu te verwerken met maximale terugwinning van energie en grondstoffen, tegen de laagste ketenkosten en met minimale emissies naar het milieu.

Partner

SNB speelt een actieve rol bij innovaties in de afvalwaterketen. In haar ogen kan zij dit alleen bereiken door nauwe verbondenheid met de waterschappen en door bewust en actief samenwerkingsverbanden aan te gaan met alle partijen in de keten.

Totale afvalwaterketen

De keten begint bij de productie van afvalwater tot en met de eindverwerking van het slib, inclusief energieterugwinning en hergebruik van afvalstoffen uit de slibverwerking. Alle deelsegmenten in deze keten hebben invloed op elkaar, waardoor afstemming noodzakelijk is om een efficiënte totale afvalwaterketen te realiseren.

Continu

Continuïteit in slibverwerking is van groot belang. Als we afvalwater niet continu blijven zuiveren, ontstaat een maatschappelijk probleem.

Ketenkosten

SNB heeft met haar ketenpartners in de afvalwaterketen als doel de laagst mogelijke ketenkosten te behalen. Het doel is om de belastingbetaler minimaal te belasten met de totale kosten van afvalwaterzuivering.

Emissies/energie/grondstoffen

SNB wil zoveel mogelijk energie halen uit het zuiveringsslib en de aanwezige grondstoffen in het slib, waar mogelijk, hergebruiken. Bovendien wil zij voorkomen dat schadelijke elementen in het milieu terechtkomen. SNB streeft naar een duurzame verwerking van zuiveringsslib: de slibverwerking van nu mag geen negatieve invloed hebben op toekomstig leven.

Kernwaarden

SNB is te karakteriseren aan de hand van de volgende kernwaarden:

Betrouwbaar

SNB is een betrouwbare partner voor al haar belanghebbenden en ketenpartners. Dit betekent onder andere:

  • SNB garandeert dat zij het slib van haar aandeelhouders kan verwerken
  • SNB is een goede werkgever voor haar medewerkers
  • Afspraak = afspraak

Innovatief

SNB zet haar kennis in om praktische innovatie in de totale afvalwaterketen te realiseren. De focus ligt hierbij op slibeindverwerking, maar is daartoe niet beperkt.

Betrokken

SNB is betrokken. Bij haar medewerkers, bij de partners in de afvalwaterketen en bij belangrijke onderwerpen waarop zij door haar bedrijfsvoering invloed heeft, zoals het milieu en grondstoffenschaarste.

Transparant

SNB communiceert open, transparant en proactief.

Veilig

SNB voert al haar activiteiten uit met maximale veiligheid voor mens en milieu. SNB stelt hoge eisen aan haar eigen medewerkers, toeleveranciers en de slibverwerkingsinstallatie.