page-image

2020

In 2020 is een nieuwe strategie ontwikkeld en vervat in een ondernemingsplan voor 2021-2026. Dit plan geeft voor de komende jaren de richting aan waarin SNB zich verder gaat ontwikkelen.

In 2020 zijn nieuwe afspraken gemaakt met de aandeelhouders over de governance, structuur en financiering van de onderneming. Deze afspraken geven SNB de mogelijkheden het bovenstaande plan ten uitvoer te brengen.

In 2020 is vooral geïnvesteerd, samen met een collega slibverwerker, in het onderzoeken van de haalbaarheid om fosfaat en ijzer terug te winnen uit de vliegassen die ontstaan tijdens het verwerkingsproces. De insteek is de realisatie van een fosfaatfabriek in Nederland binnen enkele jaren. In 2021 wordt het onderzoek afgerond.

2019

In februari 2019 is een eigen tankinstallatie voor biodiesel in gebruik genomen. Het merendeel van het transport van zuiveringsslib geschiedt vanaf die datum met deze biodiesel. Dit realiseert een CO2-reductie van 90% ten opzichte van reguliere diesel.

In juli 2019 zijn de zonnepanelen in bedrijf genomen die op het eigen terrein van SNB zijn geplaatst. Deze panelen zorgen jaarlijks voor een energieproductie van circa 2,2 miljoen kWh. De zonne-energie wordt door SNB gebruikt voor het verwerkingsproces.

2018

SNB krijgt groen licht voor de plaatsing van zonnepanelen. Deze nieuwe stap in energieoptimalisatie is het laatste zetje naar volledig energieneutrale slibverwerking.

De klanten van SNB hebben in 2017 een recordhoeveelheid zuiveringsslib aangevoerd. Inmiddels heeft de slibverwerkingscapaciteit in Nederland en omringende landen het plafond bereikt.

Samen met waterschappen en enkele marktpartijen werkt SNB samen in het PHARIO-project. Dit project dat voor het eerst PHA-bioplastic uit RIOoolslib genereert is bekroond met de titel Water Innovator of the Year 2018.

2017

SNB neemt deel aan het unieke project TO-SYN-FUEL dat volgens een revolutionair procedé biobrandstof uit zuiveringsslib haalt. Dit procedé moet wereldwijd toonaangevend worden. De ontwikkeling vraagt echter tijd.

SNB geeft met financiering en kennisinbreng een impuls aan wetenschappelijk onderzoek bij Wetsus naar grootschalige productie van bioplastics uit rioolwater. Eerder onderzoek liet al zien dat met bacteriën in water afbreekbaar PHA-bioplastic te produceren is uit biomassa.

Ook de vierde oven van de slibverwerkingsinstallatie is nu gerenoveerd. Daarmee zijn alle ovens voor het eerst sinds de oprichting van SNB, twintig jaar geleden, ingrijpend vernieuwd. Naar verwachting kunnen de ovens weer twintig jaar mee.

2016

De tegendrukturbine wordt in gebruik genomen. De tegendrukturbine genereert samen met de bestaande turbine zelfs meer elektriciteit dan nodig is voor het slibverwerkingsproces. Dit unieke energiebesparingsproject is een substantiële en structurele bijdrage aan de circulaire economie.

Het transport van zuiveringsslib van de aandeelhouders naar SNB wordt met ingang van 2017 door twee nieuwe transportbedrijven verzorgd.

SNB verwerft de opdracht om met ingang van 2017 het zuiveringsslib te verwerken van Wetterskip Fryslân, circa 62.000 ton per jaar.

2015

In maart neemt SNB de Siemens stoomturbine in bedrijf en wordt hiermee in één klap nagenoeg energieneutraal. Dit is uniek in de branche. De hoeveelheid opgewekte elektriciteit staat gelijk aan het verbruik van 7.000 tot 8.000 huishoudens. De twee nieuwe NEM-ketels waren in de maanden daarvoor al (achtereenvolgens) succesvol in bedrijf genomen.

SNB verwerft de opdracht om met ingang van 2017 het zuiveringsslib te verwerken van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, circa 70.000 – 75.000 ton per jaar.

2013

Op 20 april neemt SNB de biologische afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) in gebruik. Deze installatie verwerkt naast de stripper het condensaat dat afkomstig is van de slibdroging. Het verwerkingsproces wordt hiermee duurzamer terwijl de maatschappelijke kosten over de gehele afvalwaterketen worden gereduceerd. De AWZI zal dagelijks ongeveer 600 m³ afvalwater zuiveren.

SNB geeft opdracht voor de bouw van twee hogedrukstoomketels en stoomturbine met generator, waarmee zij elektriciteit kan opwekken. Doelstelling is de huidige productie van groene stroom met ongeveer een factor 9 te vergroten. Daarmee kan de installatie bijna geheel in haar eigen elektriciteitsverbruik voorzien en wordt daarmee nagenoeg energieneutraal.

2012

In maart neemt SNB vrachtwagens in gebruik die voldoen aan de emissienorm Euro 6 voor het vervoer van zuiveringsslib. Op basis van deze nieuwe norm, die eind 2014 van kracht wordt, reduceren de emissies van NOx (-/- 80%) en fijn stof (-/- 66%) aanzienlijk.

2011

Op 17 januari wordt het Nutriënten Platform gelanceerd. Dit is een netwerk van stakeholders dat zich richt op het creëren van de randvoorwaarden voor een duurzamer nutriëntengebruik door de gehele waardeketen. SNB is medeoprichter en daarmee actief lid van dit platform.

Op 4 oktober ondertekent SNB het Ketenakkoord Fosfaatkringloop samen met negentien andere partijen. Daartoe behoren de Unie van Waterschappen, LTO Nederland en het Rijk. Het akkoord bevat afspraken om zoveel mogelijk fosfaat opnieuw te gebruiken. Fosfaat is een belangrijke grondstof voor de voedselproductie.

2010

Op 2 juli treedt vaste klant waterschap Scheldestromen toe als aandeelhouder bij SNB. Voor dit Zeeuwse waterschap blijft SNB daarmee de jaarlijkse productie van ongeveer 32.000 ton zuiveringsslib per jaar verwerken.

2009

Waterschap Regge en Dinkel (het huidige waterschap Vechtstromen), sinds het begin van de bedrijfsvoering vaste klant van SNB, treedt toe als aandeelhouder van SNB en continueert daarmee de jaarlijkse levering van zo’n 50.000 ton zuiveringsslib bij SNB.


2005

In maart is de stoommotorinstallatie operationeel. Deze zet het restant aan stoom om in elektriciteit. Op jaarbasis gaat het om circa 3,3 miljoen kWh. Voor deze elektriciteit ontvangt SNB een MEP-vergoeding.

2004

In maart gaat SNB rookgassen leveren aan een naburige kalkproducent. Deze gebruikt de CO2 van SNB in haar productieproces voor de fabricage van hoogwaardige kalkproducten.

In december breidt SNB de bunkercapaciteit uit met circa 10.000 m³. Deze vangt het capaciteitsverlies door onderhoud en seizoenspieken in de slibaanvoer op. Zowel bedrijfseconomisch als milieutechnisch is de uitbreiding een beter alternatief dan de externe opslag die SNB hiervoor gebruikte.

1999

SNB geeft opdracht aan Thyssen voor de bouw van een nieuwe indampinstallatie (ABI) om de kwaliteit van het afvalwater beter te beheersen. Daarmee is een investering gemoeid van circa tien miljoen euro. Bovendien zet zij in 1999 een volwaardige eigen Technische Dienst op.

1998

SNB zet een geïntegreerd bedrijfszorgsysteem op dat zorgt voor kwaliteit, milieu en veiligheid. In mei ontvangt zij de officiële certificaten volgens ISO 9001, ISO 14001 en VCA**.

1997

Op 14 juli krijgt het proefbedrijf van de slibverwerkingsinstallatie voor de eerste keer zuiveringsslib aangeleverd. Na anderhalve maand proefdraaien gaat op 26 augustus het continubedrijf van start.

1995

Op 25 februari krijgt Thyssen Still Otto Nederland B.V. na een Europese aanbestedingsprocedure de opdracht voor de bouw van de slibverwerkingsinstallatie, die de grootste en een van de milieuvriendelijkste in Europa wordt. De totale opdrachtsom bedraagt ongeveer 110 miljoen euro.

1994

De vergunningen voor de bouw van de slibverbrandingsinstallatie op industrieterrein Moerdijk zijn op 16 juni 1994 onherroepelijk afgegeven. Op 14 september richten de Brabantse waterschappen N.V. Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) op. SNB gaat zorgen voor de bouw en exploitatie van een slibverwerkingsinstallatie.


EIND JAREN TACHTIG

De landbouw gebruikt ontwaterd slib als meststof voor landbouwgewassen. Verontreiniging van het slib met zware metalen is een belangrijke reden om te stoppen met deze methode van hergebruik. Met ingang van 1993 is dit wettelijk in het BOOM-besluit geregeld (Besluit kwaliteit en gebruik Overige Organische Meststoffen). De Brabantse waterschappen gaan op zoek naar een meer duurzame oplossing voor de verwerking van hun zuiveringsslib en kiezen voor monoverbranding op basis van wervelbedtechnologie en de bouw van een slibverwerkingsinstallatie op een nader te bepalen locatie.