page-image

SNB is sinds de oprichting in 1994 uitgegroeid van een verwerker van communaal zuiveringsslib tot een producent van kostbare schaarse grondstoffen, zoals fosfaat.

2018

SNB krijgt groen licht voor de plaatsing van zonnepanelen. Deze nieuwe stap in energieoptimalisatie is het laatste zetje naar volledig energieneutrale slibverwerking.

De klanten van SNB hebben in 2017 een recordhoeveelheid zuiveringsslib aangevoerd. Inmiddels heeft de slibverwerkingscapaciteit in Nederland en omringende landen het plafond bereikt.

Samen met waterschappen en enkele marktpartijen werkt SNB samen in het PHARIO-project. Dit project dat voor het eerst PHA-bioplastic uit RIOoolslib genereert is bekroond met de titel Water Innovator of the Year 2018.

 

2017

SNB neemt deel aan het unieke project TO-SYN-FUEL dat volgens een revolutionair procedé biobrandstof uit slib haalt. Dit procedé moet wereldwijd toonaangevend worden. SNB levert het zuiveringsslib waaruit een proefinstallatie in Rotterdam biobrandstof gaat produceren.

Sinds dit jaar werkt SNB zonder milieudruk te veroorzaken, concludeert onderzoeksbureau CE Delft. SNB werkt al energieneutraal door zelf elektriciteit op te wekken. Vanaf 2019 levert de slibverwerking per saldo zelfs een positieve bijdrage aan het milieu. Dan wordt slibas van SNB ingezet als vervanging van fosfaaterts.

SNB geeft met financiering en kennisinbreng een impuls aan wetenschappelijk onderzoek bij Wetsus naar grootschalige productie van bioplastic uit rioolwater. Eerder onderzoek liet al zien dat met bacteriën in water afbreekbaar PHA-bioplastic te produceren is uit biomassa.

Ook de vierde oven van de slibverwerkingsinstallatie is nu gerenoveerd. Daarmee zijn alle ovens voor het eerst sinds de oprichting van SNB, twintig jaar geleden, ingrijpend vernieuwd. Naar verwachting kunnen ze weer twintig jaar mee.

 

2016

Met de ingebruikname van een tegendrukturbine werkt SNB nagenoeg energieneutraal. De tegendrukturbine genereert samen met de bestaande turbine zelfs meer elektriciteit dan nodig is voor het slibverwerkingsproces. Dit unieke energiebesparingsproject is een substantiële en structurele bijdrage aan de circulaire economie.

Het transport van slib van de aandeelhouders naar SNB wordt met ingang van 2017 door twee nieuwe transportbedrijven verzorgd. De nieuwe contracten zorgen voor een structurele kostprijsreductie.

SNB verwerft de opdracht om met ingang van 2017 het slib te verwerken van Wetterskip Fryslân, circa 63.000 ton per jaar. In ditzelfde jaar krijgt SNB de opdracht voor verwerking van slib van aardappelverwerker Lamb Weston/Meijer, circa 5.000 ton op jaarbasis.

 

2015

In maart tekent SNB een overeenkomst met de Belgische firma EcoPhos voor de inzet van de gehele productie slibverbrandingsas, als grondstof voor de productie van kunstmest in een door EcoPhos nieuw te bouwen fabriek in Duinkerken. Hiermee realiseert SNB nagenoeg 100% terugwinning van fosfaat uit de vliegas

In maart neemt SNB de Siemens stoomturbine in bedrijf en wordt hiermee in één klap nagenoeg energieneutraal. Dit is uniek in de branche. De hoeveelheid opgewekte elektriciteit staat gelijk aan het verbruik van 7.000 tot 8.000 huishoudens. De twee nieuwe NEM ketels waren in de maanden daarvoor al achtereenvolgens succesvol in bedrijf genomen.

 

2013

Op 20 april neemt SNB de biologische afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) in gebruik. Deze installatie verwerkt naast de stripper het condensaat afkomstig van de slibdroging Het verwerkingsproces wordt hiermee duurzamer terwijl de maatschappelijke kosten over de gehele afvalwaterketen worden gereduceerd. De AWZI zal dagelijks ongeveer 600 m³ afvalwater zuiveren.

SNB geeft opdracht voor de bouw van twee hogedrukstoomketels en stoomturbine met generator, waarmee zij elektriciteit kan opwekken. Doelstelling is, de huidige productie van groene stroom met ongeveer een factor 9 te vergroten. Daarmee kan de installatie bijna geheel in haar eigen elektriciteitsverbruik voorzien en wordt daarmee nagenoeg energieneutraal.

 

2012

In maart neemt SNB vrachtwagens in gebruik, die voldoen aan de emissienorm Euro 6 voor het vervoer van slib. Op basis van deze nieuwe norm, die eind 2014 van kracht wordt, reduceren de emissies van NOx (-/- 80%) en fijn stof (-/- 66%) aanzienlijk.

 

2011

Op 17 januari word het Nutriënten Platform gelanceerd. Dit is een netwerk van stakeholders dat zich richt op het creëren van de randvoorwaarden voor een duurzamer nutriëntengebruik door de gehele waardeketen. SNB is mede oprichter en daarmee actief lid van dit platform.

Op 4 oktober ondertekent SNB het Ketenakkoord Fosfaatkringloop samen met 19 andere partijen. Daartoe behoren de Unie van Waterschappen, LTO Nederland en het Rijk. Het akkoord bevat afspraken om zo veel mogelijk fosfaat opnieuw te gebruiken. Fosfaat is een belangrijke grondstof voor de voedselproductie.

 

2010

Op 2 juli treedt vaste klant waterschap Scheldestromen toe als aandeelhouder bij SNB. Voor dit Zeeuwse waterschap blijft SNB daarmee de jaarlijkse productie van ongeveer 32.000 ton slib per jaar verwerken.

 

2009

Waterschap Regge en Dinkel, sinds het begin van de bedrijfsvoering vaste klant van SNB, treedt toe als aandeelhouder van SNB en continueert daarmee de jaarlijkse levering van zo’n 50.000 ton slib aan bij SNB.

 

2005

In maart is de stoommotorinstallatie operationeel. Deze zet het restant aan stoom om in elektriciteit. Op jaarbasis gaat het om circa 3,3 miljoen kWh. Voor deze elektriciteit ontvangt SNB een MEP-vergoeding.

 

2004

In maart gaat SNB rookgassen leveren aan een naburige kalkproducent. Deze gebruikt de CO2 van SNB in haar productieproces voor de fabricage van hoogwaardige kalkproducten.

In december breidt SNB de bunkercapaciteit uit met circa 10.000 m³. Deze vangt het capaciteitsverlies door onderhoud en seizoenspieken in de slibaanvoer op. Zowel bedrijfseconomisch als milieutechnisch is de uitbreiding een beter alternatief dan de externe opslag die SNB hiervoor gebruikte.

 

1999

SNB geeft opdracht aan Thyssen voor de bouw van een nieuwe indampinstallatie (ABI) om de kwaliteit van het afvalwater beter te beheersen. Daarmee is een investering gemoeid van circa 10 miljoen euro. Bovendien zet zij in 1999 een volwaardige eigen Technische Dienst op.

 

1998

SNB zet een geïntegreerd bedrijfszorgsysteem op dat zorgt voor kwaliteit, milieu en veiligheid. In mei ontvangt zij de officiële certificaten volgens ISO 9001, ISO 14001 en VCA**.

 

1997

Op 14 juli krijgt het proefbedrijf van de slibverbrandingsinstallatie voor de eerste keer slib aangeleverd. Na 1,5 maand proefdraaien, gaat op 26 augustus het continubedrijf van start.

 

1995

Op 25 februari krijgt Thyssen Still Otto Nederland B.V., na een Europese aanbestedingsprocedure, de opdracht voor de bouw van deze slibverbrandingsinstallatie, die de grootste en één van de milieuvriendelijkste in Europa wordt. De totale opdrachtsom bedraagt ongeveer 110 miljoen euro.

 

1994

De vergunningen voor de bouw van de slibverbrandingsinstallatie op industrieterrein Moerdijk zijn op 16 juni 1994 onherroepelijk afgegeven. Op 14 september richten de Brabantse waterschappen N.V. Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) op en treedt Marcel Lefferts als directeur van SNB in dienst. SNB gaat zorgen voor de bouw en exploitatie van een slibverbrandingsinstallatie.

 

Eind jaren ’80

De landbouw gebruikt ontwaterd slib als meststof voor de landbouwgewassen. Verontreiniging van het slib met zware metalen is een belangrijke reden om te stoppen met deze methode van hergebruik. Met ingang van 1993 is dit wettelijk in het BOOM-besluit geregeld (Besluit kwaliteit en gebruik Overige Organische Meststoffen). De Brabantse waterschappen gaan op zoek naar een meer duurzame oplossing voor de verwerking van hun slib en kiezen voor monoverbranding op basis van wervelbedtechnologie en de bouw van een slibverbrandingsinstallatie op een nader te bepalen locatie.