De medewerker van SNB is gehouden zich te conformeren aan en te handelen in overeenstemming met onderstaande gedrags- en integriteitsregels.

Gedrag

De medewerker wordt geacht de regels, voorschriften en richtlijnen van de werkgever en relevante wet- en regelgeving te kennen en na te leven. De medewerker zal zich onthouden van ongewenst gedrag, zoals discriminatie, agressie, geweld, pesterijen, (seksuele) intimidatie richting collega’s en zakelijke relaties van SNB. Iedereen ziet de werkelijkheid door zijn of haar eigen bril. Dat kan er gemakkelijk toe leiden dat andermans gedrag wordt veroordeeld of dat er meningsverschillen ontstaan. Door met elkaar te praten ontstaat er duidelijkheid en kunnen geschillen worden opgelost.

Communicatie

De medewerker neemt de volgende aspecten in acht bij interne en externe communicatie: (a) houdt rekening met de eventuele vertrouwelijkheid van informatie, (b) gebruikt informatie alleen voor het doel waarvoor die is verstrekt, (c) communiceert op een fatsoenlijke en respectvolle wijze, (d) en doet geen uitlatingen die schadelijk zijn voor eigen functioneren en/of voor SNB.

Belangenverstrengeling

De medewerker is verplicht betaalde of onbetaalde nevenwerkzaamheden op te geven. Toestemming voor nevenwerkzaamheden wordt geweigerd als er sprake is van belangenverstrengeling of belangenconflicten of als (naar buiten toe) de indruk kan ontstaan dat de eigen taak niet langer zorgvuldig kan worden uitgevoerd. Ook is denkbaar dat de nevenwerkzaamheden zo omvangrijk zijn dat de combinatie met de eigen taak tot praktische problemen zal leiden.

De medewerker accepteert geen geschenken, faciliteiten en diensten met een (geschatte) waarde groter dan € 50,00. Geschenken met een grotere waarde dan € 50,00 worden teruggestuurd of worden eigendom van SNB. De medewerker accepteert geen lunches, diners, recepties en andere uitnodigingen die door anderen betaald of georganiseerd worden, tenzij dat behoort tot de uitoefening van de functie en de aanwezigheid beschouwd kan worden als functioneel.

Inkoop

De medewerker die bevoegd is inkopen te doen houdt rekening met de volgende uitgangspunten bij het doen van inkopen van goederen en diensten: (a) geldende interne en wettelijke regels/procedures moeten in acht genomen worden, (b) voorkom bevoordeling, beïnvloeding of belangenverstrengeling, (c) ga zorgvuldig om met beschikbare informatie, (d) voorkom het onterecht doen van toezeggingen of het wekken van verwachtingen en (e) waarborg onafhankelijke besluitvorming.

SNB streeft ernaar te werken met aannemers, dienstverleners en leveranciers die een bijdrage leveren aan duurzame ontwikkelingen en die economisch, milieutechnisch en maatschappelijk verantwoord opereren. De geldende wetten en voorschriften worden nageleefd, waaronder de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties en de kernconventies van de Internationale Arbeidsorganisatie.

Gebruik voorzieningen

Het privégebruik in werktijd van bedrijfsmiddelen, beschikbaar gestelde telefoons, computer, het internet en de e-mail moet beperkt blijven en mag het dagelijks functioneren van de werknemer niet belemmeren. Wat onder beperkt gebruik moet worden verstaan moet de werknemer afstemmen met de direct leidinggevende.

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan via het computernetwerk van de werkgever teksten en plaatjes te verspreiden/te tonen die als kwetsend en/of aanstootgevend ervaren kunnen worden. Het bezoeken van sites die pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend of aanstootgevend materiaal bevatten is via het computernetwerk van SNB niet toegestaan.

Het privégebruik buiten werktijd van bedrijfsmiddelen is in beperkte mate toegestaan voor zover goedkeuring is verkregen. De medewerker is aansprakelijk voor toegebrachte schade aan de eigendommen van SNB mits sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

Naleving

De werknemers zijn met elkaar verantwoordelijk voor de integriteit van de organisatie. Bovenstaande code beoogt daarbij te ondersteunen. Verwacht wordt dat iedereen binnen de organisatie reageert wanneer er iets gebeurt op de werkplek dat in strijd is met de hiervoor genoemde regels. Dit geldt natuurlijk ook voor vermoedens van ernstige schendingen van wettelijke bepalingen, zoals fraude en corruptie. Maar het geldt zeker ook voor twijfelgevallen. Het is belangrijk dat hierover wordt gesproken met elkaar, dat iedereen elkaar aanspreekt op gedrag en dat het management tijdig op de hoogte worden gebracht. Daarnaast is er een geheel aan interne controlemaatregelen genomen rondom autorisatie en betaling van inkoopfacturen, uitgaven en declaraties. Deze worden aangevuld met de wettelijke controle door een externe accountant en interne/externe audits op het gebied van Kwaliteit, Arbo en Milieu. Het management bevordert de eenduidige interpretatie van bovenstaande verplichtingen. In geval van leemtes en onduidelijkheden voorziet het management daarin. Integer handelen staat periodiek op de agenda van alle interne werkoverleggen binnen SNB.