page-image

Het beleid van onze organisatie is gericht op het continu voldoen aan de eisen en wensen van de belanghebbenden van N.V. Slibverwerking Noord-Brabant (SNB). Hierin staat centraal onze missie die luidt:

WE BESCHERMEN MENS EN NATUUR DOOR ZUIVERINGSSLIB OPTIMAAL TE VERWERKEN.

In het beleid staat de ambitie voorop om de verwachtingen van alle betrokken belanghebbenden bij SNB zoveel mogelijk waar te maken door het realiseren van onze strategische doelstellingen. Om dit te realiseren legt het beleid een belangrijke focus op leiderschap, het vergroten van kennis en vaardigheden van onze medewerkers en op de instandhouding en verbetering van onze installaties. Het voldoen aan de voorwaarden, zoals omschreven in de normen ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 in combinatie met CO2-reductiemanagement (IE06) op niveau 1, en ISO 45001 heeft als doel het borgen en continu verbeteren van ons bedrijfszorgsysteem. Ons bedrijfszorgsysteem is ons geïntegreerd managementsysteem gericht op kwaliteit, milieu en gezond & veilig werken (G&VW).

Ten aanzien van kwaliteit, milieu en gezond & veilig werken is het beleid gericht op:

  • het bieden van een raamwerk voor het bepalen van kwaliteits-, milieu- en G&VW-doelstellingen en continu verbeteren;
  • het in stand houden en vergroten van de klanttevredenheid en klantgerichtheid door het bewaken van de externe en interne kwaliteit van de bedrijfsprocessen;
  • het leveren van diensten conform de gestelde eisen en focus op zo min mogelijk risico’s en zoveel mogelijk kansen;
  • het zo klein mogelijk houden van de milieubelasting van het slibverwerkingsproces, waarbij gestreefd wordt te komen tot een volledig duurzame verwerking van zuiveringsslib met een Life Cycle Analyse (LCA) score gelijk aan of kleiner dan 0;
  • streven naar continue verbetering van onze energieprestatie en vermindering van energieverbruik tot een Energie-index (EI) van gelijk aan of minder dan 0;
  • realiseren van een fossiele COneutrale verwerking van zuiveringsslib;
  • het voorzien in veilige en gezonde werkomstandigheden voor het voorkomen van werkgerelateerd(e) letsel en gezondheidsproblemen waarbij de focus gericht is op het wegnemen van gevaren en het verminderen van G&VW-risico’s;
  • het bijdragen aan duidelijkheid in de organisatie door middel van het vastleggen van verantwoordelijkheden, bevoegdheden, procedures en werkwijzen op kwaliteitsgebied;
  • het actief consulteren en participeren van medewerkers bij het opstellen en uitvoeren van het bedrijfszorgbeleid in combinatie met het vergroten van de kennis en ervaring bij onze medewerkers;
  • het blijven voldoen aan de eisen die worden gesteld vanuit wet- en regelgeving en andere eisen.

De directie houdt haar medewerkers van dit beleid en de daaruit volgende afspraken op de hoogte, ziet toe op de uitvoering van dit beleid en stuurt bij wanneer nodig. De bedrijfsdoelstellingen worden jaarlijks opgesteld en weergegeven in een jaarplan dat gecommuniceerd wordt naar alle medewerkers. De doelstellingen worden proactief gemonitord, geëvalueerd en direct bijgestuurd waar nodig.

Alle medewerkers en ook derden die voor SNB werkzaamheden uitvoeren, dienen ons bedrijfszorgbeleid te ondersteunen vanuit de eigen verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij de kwaliteit van onze organisatie, onze milieuprestaties en gezond en veilig werken.

Moerdijk, 1 januari 2022

S.F. (Silvester) Bombeeck RA MBA, Directeur