page-image

N.V. Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) is in 1994 opgericht door de vijf toenmalige Noord-Brabantse waterschappen. Door fusies en de toetreding van twee nieuwe aandeelhouders zijn op dit moment vijf waterschappen, verspreid over Nederland, aandeelhouder in SNB.

SNB verwerkt zuiveringsslib van de vijf aandeelhoudende waterschappen en diverse andere (waterschaps-)klanten. Op jaarbasis verwerkt SNB circa 410.000 ton ontwaterd zuiveringsslib, bijna 30% van het totale slibaanbod in Nederland. SNB streeft naar continu zuiveringsslib verwerken, waarbij we de positieve stoffen in het zuiveringsslib hergebruiken en de negatieve stoffen verwijderen uit het milieu, en dat tegen de laagst mogelijke verwerkingskosten. Hergebruik betekent dat de aanwezige energie, meststoffen en metalen in het zuiveringsslib maximaal worden teruggewonnen. Verwijderen richt zich op het onttrekken uit het milieu of vernietigen van aanwezige negatieve stoffen in het zuiveringsslib, zoals zware metalen, hormonen, ziekteverwekkers, medicijnresten, biologische verontreiniging en microplastics uit de natuur. Het is de ambitie van SNB een circulaire afvalwater- en slibketen te realiseren, samen met onze waterschappen en ketenpartners.