-

Als het om duurzaamheid gaat meten waterschappen met twee maten. Dat betoogt Hans van der Vlist, voorzitter van de Raad van Commissarissen van SNB, in een gastcolumn in de aprileditie van vakblad Het Waterschap.

Waterschappen voeren duurzaamheid hoog in het vaandel, onder andere met een paragraaf ‘duurzaam inkopen’ in het duurzaamheidsbeleid van de Unie van Waterschappen. Van der Vlist signaleert in zijn column dat deze zuivere ambities paradoxaal genoeg niet gelden als het gaat om aanbesteden van slib. “In de praktijk wordt slibverwerking gegund op basis van prijs en niet op basis van milieuprestaties van het slibverwerkend bedrijf”, schrijft Van der Vlist.

Wonderlijke paradox

Hij stelt verder vast dat de doelstelling van de Unie om in 2015 100% duurzame inkoop te realiseren bij lange na niet is gehaald. Hij roept de waterschappen dan ook op het belang van duurzaamheid zichtbaar te maken in de aanbesteding van slibverwerking. “De Unie moet daartoe de dialoog aangaan met de leden over minimale standaarden en eisen om een duurzaamheidsniveau vast te stellen waaraan slibverwerking moet voldoen. Door parameters te benoemen op onderdelen als uitstoot, terugwinning, hergebruik en transport. Zodat eindelijk de wonderlijke paradox van meten met twee maten de wereld uit is.”

Het Waterschap wordt uitgegeven door Sdu Uitgevers en verschijnt 10 keer per jaar. Naast de papieren uitgave is van Het Waterschap ook een app-versie beschikbaar. https://www.sdu.nl/het-waterschap.html