Het verwerken van zuiveringsslib lost niet alleen een maatschappelijk probleem op (het verwijderen van afval), maar draagt ook bij aan de realisatie van een circulaire afvalwater- en slibketen. In de slibverwerkingsinstallatie van SNB wordt alleen zuiveringsslib verwerkt op basis van monoverbranding. De installatie is in de loop van de jaren zodanig aangepast dat SNB in staat is het zuiveringsslib zo te verwerken dat mens en natuur maximaal worden beschermd.

Circa 95% van reststoffen wordt grondstof

Tijdens het verwerkingsproces ontstaan er reststoffen. Deze reststoffen worden voor circa 95% ingezet als primaire en secundaire grondstoffen in onder andere asfalt, betontegels en glas. Ook werkt SNB aan het terugwinnen van het waardevolle nutriënt fosfaat voor toepassing in kunstmest. Daarmee levert SNB een bijdrage aan het sluiten van de afvalwater- en slibketen. 5% van de reststoffen ofwel circa 0,03% van het zuiveringsslib kan niet hergebruikt worden en wordt gestort.

Verbranding voorkomt dat verontreinigingen terugkomen in het milieu

Verbranding van zuiveringsslib voorkomt dat verontreinigen in het zuiveringsslib voor milieuschade kunnen zorgen. Deze verontreinigingen worden vernietigd. Het gaat dan met name om organische verontreinigingen in de vorm van bijvoorbeeld PAC’s, dioxines en PCB’s, maar ook om hormonen, medicijnresten, ziekteverwekkers en microplastics. We moeten ervan uitgaan dat slib nu nog onbekende stoffen bevat, waarvan we de effecten op mens en milieu nog niet kennen. Verbranding van deze slibverontreinigingen garandeert effectieve verwijdering ervan uit de water- en voedselketen.

Optimale energieterugwinning

In de afgelopen jaren is in de slibverwerkingsinstallatie van SNB geïnvesteerd om zoveel mogelijk energie terug te winnen uit ontwaterd zuiveringsslib. Dit is niet eenvoudig omdat er veel energie nodig is om het water uit het zuiveringsslib te halen. De nieuwe hogedrukstoomturbine en de tegendrukturbine produceren elektriciteit die weer wordt ingezet voor het verwerkingsproces. Hiermee en in combinatie met zelf opgewekte zonne-energie streeft SNB een energieneutrale slibverwerking na.

Emissies snb in balans met de omgeving

Bij het verwerken van zuiveringsslib komen stoffen vrij die mogelijk schadelijk zijn voor het milieu. De uitgebreide rookgasreiniging van SNB zorgt ervoor dat de emissies in balans zijn in relatie tot de omgeving. SNB voldoet ruimschoots aan de eisen van Europese regelgeving, aan de eisen van het Activiteitenbesluit en aan de gestelde vergunningseisen. De intensieve reiniging van de rookgassen zorgt hiervoor. Daarnaast gaat voor een deel de CO2 uit de rookgassen sinds 2003 rechtstreeks als grondstof voor hoogwaardige kalkproducten naar een naast SNB gelegen kalkproducent. SNB blijft, ondanks dat wordt voldaan aan de wettelijke eisen, investeren in het verlagen van haar emissies. Zo wil SNB haar CO2-voetafdruk verder verlagen en andere emissies verder terugdringen.

Delen van kennis in de hele waterketen

SNB deelt haar in de afgelopen decennia verworven kennis van het verwerken van zuiveringsslib in relatie tot bijdragen aan de circulaire economie als vanzelfsprekend met instanties en bedrijven in de hele waterketen. Niet alleen slibverwerkers uit Europa en Azië doen hier regelmatig een beroep op. SNB investeert ook in kennisontwikkeling op het gebied van nieuwe, hoogwaardiger toepassing van onze reststoffen en nieuwe, betere slibverwerkingstechnieken.

Bijdrage aan de circulaire economie

Bovenstaande elementen dragen bij aan de circulaire economie, ondanks dat energie uit verbranding wordt beschouwd als onderdeel van de lineaire economie. In onderstaande afbeelding is dat samengevat door een relatie te leggen tussen de verschillende elementen en de Ladder van Lansink.