Slibverwerking door monoverbranding lost niet alleen een maatschappelijk probleem op maar draagt aantoonbaar bij aan het milieu, duurzaamheid en de circulaire economie. Overheden en wetenschappers in binnen- en buitenland hebben dan ook een sterke voorkeur voor deze verwerkingsmethodiek. Alternatieve methoden vormen nog geen bewezen technologie.

Nederland is internationaal gezien koploper op het gebied van slibverwerkingstechnologie. Dat is niet verwonderlijk, want Nederland was een van de eerste landen ter wereld die het uitrijden van ontwaterd slib als meststof voor landbouwgewassen verbood. Dit vanwege de in het slib aanwezige zware metalen. De oprichting van SNB, 25 jaar geleden, is een rechtstreeks gevolg van dit verbod. Sindsdien heeft SNB zich ontwikkeld van slibverwerker tot een illustratief voorbeeld van de circulaire economie.

Ruim 95% van reststoffen wordt grondstof

Het monoverbrandingsproces maakt het mogelijk om meer dan 95% van alle reststoffen weer in te zetten als herbruikbare grondstoffen. Zo krijgen niet alleen CO2 en residuen uit het waterzuiveringsproces bij SNB nieuwe bestemmingen als grondstof, maar wordt met ingang van 2019 ook het waardevolle nutriënt fosfaat uit de vliegas hergebruikt als grondstof voor kunstmest. Daarmee draagt SNB bij aan het sluiten van de fosfaatketen en het beperken van de afhankelijkheid van import van fosfaat.

Verbranding voorkomt milieuschade door verontreinigingen

Verbranding van slib voorkomt bovendien dat verontreinigen die in het slib aanwezig zijn voor milieuschade kunnen zorgen. Het gaat dan met name om organische verontreinigingen in de vorm van bijvoorbeeld PAC’s, dioxines en PCB’s. Daarnaast bevat rioolslib niet of nauwelijks afbreekbare plastics zoals microplastics en weekmakers. Verder zorgt de vergrijzing voor een toename van de hoeveelheid medicijnrestenresten zoals pijnstillers en antibiotica in slib. We moeten ervan uitgaan dat slib nu nog onbekende stoffen bevat waarvan we de effecten op mens en milieu nog niet kennen. Verbranding van alle slibverontreinigingen garandeert effectieve verwijdering ervan uit de water- en voedselketen.

Installatie draagt positief bij aan milieu

De monoverbrandingsinstallatie werkt daarnaast sinds enkele jaren nagenoeg energieneutraal. De stoomturbines en tegendrukturbine leveren zoveel elektriciteit op dat SNB een deel hiervan teruglevert aan het net. De milieuvoordelen van hergebruik van reststoffen in combinatie met steeds verdere verduurzaming van het verwerkingsproces zorgen ervoor dat SNB sinds enkele jaren volledig milieuneutraal functioneert. Nu de levering van fosfaat uit vliegas op korte termijn wordt gerealiseerd, levert de monoverbrandingsinstallatie zelfs een positieve bijdrage aan het milieu, zo leert onafhankelijk onderzoek.

Geen merkbaar effect emissies SNB op de omgeving

Bij het verbranden van slib komen stoffen vrij die mogelijk schadelijk zijn voor het milieu. De uitgebreide rookgasreiniging van SNB zorgt ervoor dat de emissies geen merkbaar effect hebben op de omgeving. Ze voldoen ruimschoots aan de eisen van Europese regelgeving, aan de eisen van het Activiteitenbesluit en aan de gestelde vergunningseisen. De intensieve reiniging van de rookgassen vangt bijvoorbeeld meer dan 99% van de asdeeltjes af. Deze worden hergebruikt. De CO2 uit de rookgassen gaat sinds 2003 rechtstreeks als grondstof voor hoogwaardige kalkproducten naar een naast SNB gelegen kalkproducent. Dat is een voorbeeld van unieke industriële ecologie.

Alternatieven staan in de kinderschoenen

Ook Duitsland onderkent de waarde van fosfaatterugwinning uit zuiveringsslib. Met een verplichting op korte termijn om fosfaat te hergebruiken dwingt de Duitse overheid de slibverwerking in eigen land naar volledige omschakeling naar monoverbrandingsinstallaties. Andere verwerkingsmethoden, zoals hergebruik van biogas op rioolwaterzuiveringsinstallaties en kritische vergassing zijn weliswaar veelbelovend maar staan nog in de kinderschoenen en vormen nog geen rendabel en betrouwbaar alternatief voor monoverbranding.

Delen van kennis in de hele waterketen

SNB deelt haar in de afgelopen decennia verworven kennis van monoverbranding in relatie tot bijdragen aan duurzaamheid en de circulaire economie als vanzelfsprekend met instanties en bedrijven in de hele waterketen. Niet alleen slibverwerkers uit Europa en Azië doen hier regelmatig een beroep op, SNB investeert ook in internationale kennisontwikkeling op het gebied van de productie van bijvoorbeeld bioplastics en biobrandstoffen uit slib.


De derde editie van ons digitale magazine, SNB.Circulair, gaat dieper in op de vele voordelen van monoverbranding van slib; van voorkomen van milieuschade door slibverontreinigingen tot hergebruik van vrijwel alle reststoffen.

Lees het magazine »