page-image

SNB verwerkt zuiveringsslib, het restproduct van zuivering van afvalwater in zuiveringsinstallaties, van waterschappen en bedrijven. Dit gebeurt in de slibverwerkingsinstallatie op Moerdijk door middel van monoverbranding, een bewezen betrouwbare en duurzame verwerkingsmethode voor zuiveringsslib.

Vanaf de oprichting, ruim vijfentwintig jaar geleden, is SNB aantoonbaar innovatief in het hergebruiken van afvalstoffen, het terugwinnen van energie en het steeds verder terugdringen van emissies die vrijkomen tijdens de verbranding. Met het maken van grondstoffen uit afvalstoffen en een nagenoeg volledig energieneutraal slibverwerkingsproces levert SNB een bijdrage in het realiseren van de circulaire economie.

SNB stelt de maatschappelijke toekomst centraal door bij te dragen aan een duurzame oplossing voor het verwijderen van zuiveringsslib uit de leefomgeving. SNB stelt haar kennis beschikbaar bij onderzoek en ontwikkeling van duurzame oplossingen in de afvalwater- en slibketen, gericht op het sluiten van deze ketens. Daartoe werkt SNB intensief samen met waterschappen, kennisinstituten en bedrijven.