page-image

SNB verwerkt zuiveringsslib, het restproduct van zuivering van afvalwater in zuiveringsinstallaties, van waterschappen en bedrijven. Dit gebeurt in de slibverwerkingsinstallatie op Moerdijk door monoverbranding, een bewezen effectieve en duurzame methode. Tot op heden zijn ons historisch trackrecord en onze performance beter dan alternatieve verwerkingsmethoden. We staan evenwel open voor alternatieven.

Vanaf de oprichting, ruim twintig jaar geleden, is SNB aantoonbaar innovatief in het terugwinnen en hergebruiken van reststoffen en het steeds verder terugdringen van emissies. Met het maken van grondstoffen uit afvalstoffen en een volledig energieneutraal slibverwerkingsproces is SNB een illustratief voorbeeld van de circulaire economie.

SNB stelt de maatschappelijke toekomst centraal door bij te dragen aan duurzaamheid en kwaliteit van de leefomgeving. We stellen onze expertise beschikbaar bij onderzoek en ontwikkeling van duurzame oplossingen voor ketensluiting. Daartoe werken we samen met waterschappen, kennisinstituten en bedrijven in tal van duurzaamheidsprojecten.