-

De uitbrandkamers, die SNB in 2015 tegelijk met de installatie van de nieuwe hogedrukketels heeft gemonteerd, werpen meteen al vruchten af voor het milieu. De emissie van stikstofoxide, ammoniak en lachgas is er substantieel door gereduceerd.

Langer verhitten

Bij de installatie van de nieuwe HD-ketels is tegelijk een uitbrandkamer gemonteerd tussen ketel en oven. Het idee daarachter is dat langer verhitten van rookgassen dan de wettelijk voorgeschreven uitbrandtijd van 2 seconden onder bepaalde omstandigheden de uitstoot van een aantal stikstofemissies verder kan terugbrengen.

Veel effect

Nu de twee nieuwe ketels en de dus ook de twee uitbrandkamers al ruim een jaar in bedrijf zijn, blijkt het geoptimaliseerd verbrandingsproces veel effect te sorteren. De emissie van ammoniak en lachgas is met 20 tot 30% gereduceerd. De emissie van stikstofoxide laat een heel beperkte reductie zien. Deze resultaten liggen in lijn met de verwachtingen op basis van het theoretische model.

Extra bijdrage

Naar verwachting zijn deze substantiële reducties structureel. Overigens lagen de waarden van de emissies van stikstofoxide en ammoniak al voordat de uitbrandkamers werden gerealiseerd ruim onder de wettelijke normen. De nu verkregen reducties zijn dan ook een extra bijdrage aan het verduurzamen van het slibverbrandingsproces. Voor de uitstoot van lachgas bestaan nog geen wettelijke normen. Mogelijk dat die op termijn wel vanuit de EU worden opgelegd.