-

SNB speurt naar extra mogelijkheden om te kunnen voldoen aan de groeiende vraag aan slibverwerking vanuit de klanten van SNB. Al enkele jaren krijgt de slibverwerker veel meer slib aangeboden dan er verwerkt kan worden. Daarnaast is er in Nederland en in de omringende landen een tekort ontstaan aan verwerkingscapaciteit.

Vraag versus verwerkingscapaciteit

SNB verwerkt in Moerdijk het zuiveringsslib van in totaal acht waterschappen. “Daarnaast verwerken we in beperkte mate nog zuiveringsslib van industriële ondernemingen. Onze verwerkingscapaciteit is 410.000 tot 430.000 ton ontwaterd slib per jaar. De afgelopen jaren schommelde de totale hoeveelheid te verwerken slib tussen de 460.000 en de 540.000 ton. We hebben de extra vraag aan verwerking deels op kunnen vangen door gebruik te maken van overcapaciteit in Nederland en Duitsland. Omdat deze verwerking en tijdelijke extra opslag onvoldoende bleek te zijn hebben we in 2017 en 2018 ontheffing gekregen voor het storten van slib. Dat is weliswaar in strijd met het afvalbeleid, maar het gaat om overmacht”, aldus Luc Sijstermans, manager Proces & Milieu van SNB.

Verwachte reductie in slibproductie zet nog niet door

De meerjarige slibprognoses van de waterschappen gingen aanvankelijk uit van een afname van de slibproductie. “Dit voornamelijk doordat de waterschappen zogenoemde Energiefabrieken gaan realiseren. Deze fabrieken produceren onder andere biogas uit slib en leveren dan een belangrijke bijdrage aan het opwekken van duurzame energie. Dit conform het Klimaatakkoord en de Green Deal. In de praktijk komt de realisatie van de Energiefabrieken langzamer op gang dan oorspronkelijk was aangenomen, waardoor er toch meer slib ter verwerking werd aangeboden dan was voorzien.”

Verwerkingscapaciteit zit vol

Harde landelijke cijfers ontbreken nog maar het lijkt erop dat de slibproductie in Nederland zelfs is toegenomen in de afgelopen twee jaar. Inmiddels is er in Nederland onvoldoende verwerkingscapaciteit beschikbaar om al het in Nederland geproduceerde zuiveringsslib te kunnen verwerken. “Hier komt nog bij dat door de vrijemarktwerking een Duitse partij circa 40.000 ton ontwaterd slib gaat laten verwerken in Nederland. Dat verlaagt de beschikbare capaciteit dus nog eens extra. Dit terwijl in het verleden Duitsland genoeg verwerkingscapaciteit had.’’

Een belangrijke reden hiervoor is dat Duitsland versneld afstapt van toepassing van zuiveringsslib in de landbouw in verband met een teveel aan stikstof. Ook in de andere omringende landen is niet of nauwelijks nog capaciteit te vinden om uiteenlopende redenen. “Vorige week ontvingen wij nog een verzoek of wij 40.000 ton Italiaans slib wilden verwerken”, zegt Sijstermans.

Tijdelijke opslaan slib

Als tijdelijke oplossing slaat SNB momenteel slib op in voornamelijk duwbakken omdat de eigen opslag onvoldoende groot is. “Met tijdelijke opslag ondervinden we momenteel problemen, met name op het gebied van geurhinder. Andere vormen van opslag zijn lastig realiseerbaar doordat opslag van slib niet vergund is”, aldus Sijstermans.

Stortcapaciteit voor slib raakt op

“We houden er rekening mee dat we opnieuw een beroep moeten doen op storten van slib op stortplaatsen als aanvullende noodoplossing. We overleggen hier al over met de vergunningverlenende instanties en beheerders van stortplaatsen. Maar op dit moment is er evenwel geen zekerheid over deze noodoplossing. De stortplaatsen raken vol, waardoor zij geen slib meer kunnen accepteren.”

Uitdaging

Deze ontwikkelingen plaatsen SNB voor een grote uitdaging in de komende twee jaar. Sijstermans: “Het wordt zeker een spannende periode gezien alle ontwikkelingen. Wij zijn dagelijks bezig om de slibstromen te managen. SNB gaat de uitdaging aan maar het zal niet makkelijk worden. Eigenlijk is er aanvullende verwerkingscapaciteit nodig. Als overbrugging zou extra opslagcapaciteit tijdelijk uitkomst kunnen bieden.”

SNB verwerkt op Moerdijk het zuiveringsslib van de waterschappen Brabantse Delta, De Dommel, Aa en Maas, Scheldestromen, Vechtstromen, Rivierenland, De Stichtse Rijnlanden en Wetterskip Fryslân. SNB is eigendom van de eerste vijf genoemde waterschappen.