-

SNB werkt sinds dit jaar zonder milieudruk te veroorzaken. Vanaf 2019, als slibas van SNB daadwerkelijk wordt ingezet als vervanging van fosfaaterts, levert de slibverwerking op Moerdijk zelfs een positieve bijdrage aan het milieu.

Levenscyclusanalyse

Dat concludeert onderzoeks- en adviesbureau CE Delft na het uitvoeren van een levenscyclusanalyse van slibverwerking door SNB. Het bureau deed in 2013 al een soortgelijke studie. Actualisering daarvan was nodig omdat SNB in de afgelopen jaren ingrijpende maatregelen heeft genomen die de milieuscore van de slibverwerking op Moerdijk significant veranderen.

Energieneutraal

Het onderzoek van CE Delft laat zien SNB sinds 2011 aanzienlijke resultaten heeft geboekt als het gaat om verlagen van de milieudruk. De onderzoekers concluderen dat in 2015 deze druk al met 70% was afgenomen. Dit is veroorzaakt door de nieuwe hogedrukstoomketels en de stoomturbine voor elektriciteitsopwekking. Hierdoor werkte SNB al nagenoeg energieneutraal. Voor de milieubelasting betekende dit 1 Pt ReCiPe per ton verwerkte slibkoek, in vergelijking met 3,4 Pt in 2011.

Volle breedte van invloed

CE Delft hanteert voor de berekening de ReCiPe-LCA-methodiek waarin achttien verschillende milieuthema’s zijn opgenomen zoals klimaatverandering, verzuring, eutrofiëring en toxiciteit. Deze methodiek is breed geaccepteerd en wordt in Nederland onder andere door het Ministerie van I&M en STOWA vaak gehanteerd. De indicator Punt of Pt is de eenheid die alle milieuthema’s weegt tot één getal, zodat de volle breedte van invloed op het milieu wordt meegenomen.

Fosfaatfabriek

Met de ingebruikname van de nieuwe tegendrukturbine, waardoor SNB energieneutraal werkt en elektriciteit terug levert aan het net, komt de totale milieuscore per ton verwerkt slib in 2017 op 0 Pt uit. Dat wil zeggen dat het verwerkingsproces netto geen milieuschade meer veroorzaakt. De onderzoekers blikken ook alvast vooruit. Als SNB in 2019 volgens plan daadwerkelijk verbrandingsas levert aan de fosfaatfabriek van EcoPhos in Duinkerken, wordt de milieuscore -1 Pt per ton. Slibverwerking door SNB levert dan dus een positieve bijdrage aan het milieu, aldus CE Delft.

Verdere verduurzaming

SNB-directeur Marcel Lefferts is verheugd dat de onderzoekscijfers bevestigen dat de recente investeringen in innovatieve projecten bijdragen aan verdere verduurzaming van het slibverwerkingsproces. “We weten dat monoverbranding van slib een effectieve en duurzame methode is. Tot op heden waren ons historisch trackrecord en onze performance al beter dan alternatieve verwerkingsmethoden. De nieuwe cijfers van CE Delft laten zien dat de plannen voor de nabije toekomst, zoals het leveren van slibas aan een fosfaatfabriek die daar weer kunstmest uit produceert, onze milieuprestaties nog verder verbeteren. Dat neemt overigens niet weg dat we altijd open blijven staan voor alternatieve verwerkingsmethoden van slib, mits die aantoonbaar duurzamer zijn dan monoverbranding”, aldus Lefferts.

Circulaire economie

SNB is al sinds de oprichting, ruim twintig jaar geleden, actief in het op innovatieve wijze terugwinnen en hergebruiken van reststoffen en het steeds verder terugdringen van emissies. “Met het maken van grondstoffen uit afvalstoffen en een volledig energieneutraal slibverwerkingsproces zijn we een illustratief voorbeeld van de circulaire economie.”