-

De klanten van SNB hebben in 2017 een recordhoeveelheid zuiveringsslib aangevoerd naar de slibverwerker op Moerdijk. Dat blijkt uit het jaarverslag 2017. De slibaanvoer bedroeg ruim 543.000 ton ontwaterd slib, waarvan SNB zelf ruim 411.000 ton heeft kunnen verwerken in het verslagjaar. De resterende hoeveelheid van 145.000 ton inclusief nog aanwezige voorraad heeft SNB aan derden aangeboden.

Plafond slibverwerkingscapaciteit is bereikt

SNB constateert dat de slibverwerkingscapaciteit in Nederland en daarbuiten inmiddels het plafond heeft bereikt. Een deel van het zuiveringsslib dat naar derden is gegaan is daadwerkelijk verwerkt, maar ongeveer een derde deel is moest worden gestort. Dat is een ongewenste situatie. Uiteindelijk beschikt Nederland over slechts enkele verwerkingsinstallaties. Capaciteit bijbouwen lost die problematiek niet op korte termijn op omdat tussen het moment van besluiten tot bouw en operationeel zijn een periode van wel tien jaar kan liggen. Daarnaast bestaat bij de waterschappen nog steeds de verwachting dat het volume aan zuiveringsslib in de komende jaren zal afnemen.

Energiefabrieken functioneren nog niet optimaal

De hoeveelheid aangeboden slib lag in 2017, maar ook al enkele jaren daarvoor, ver boven de prognose. Dat de uiteindelijke slibaanvoer steeds zoveel groter uitpakt komt doordat de zogenoemde Energiefabrieken op de rioolwaterzuiveringsinstallaties van diverse waterschappen nog niet volgens verwachting functioneren. Energiefabrieken produceren biogas uit zuiveringsslib. De slibaanvoer vanuit de waterschappen neemt weliswaar af, maar niet in de omvang die was voorzien.

SNB opereert volledig milieuneutraal

Met ingang van 2017 werkt SNB volledig milieuneutraal, dus zonder milieudruk te veroorzaken. Als de vliegas van SNB medio 2019 daadwerkelijk wordt ingezet als vervanging van fosfaaterts, levert de slibverwerking op Moerdijk zelfs een positieve bijdrage aan het milieu. Dit concludeert onderzoeks- en adviesbureau CE Delft na het uitvoeren van een levenscyclusanalyse van slibverwerking door SNB. Het onderzoek laat zien dat SNB sinds 2011 aanzienlijke resultaten heeft geboekt als het gaat om verlagen van de milieudruk. De onderzoekers concluderen dat in 2015 deze druk al met 70% was afgenomen.

Nagenoeg energieneutrale slibverwerking

SNB heeft in het verslagjaar verder stappen gezet naar een volledig energieneutrale slibverwerking. Dankzij de ingebruikname van hogedrukketels en een stoomturbine in 2015 en de ingebruikname van een tegendrukturbine eind 2016 is SNB in 2017 nagenoeg zelfvoorzienend qua elektriciteit. Verdere optimalisatie en de aanleg van een zonnepark moeten ervoor zorgen dat SNB in 2019/2020 volledig energieneutraal kan opereren.

SNB illustratief voorbeeld van circulaire economie

SNB is al sinds de oprichting, ruim twintig jaar geleden, actief in het op innovatieve wijze terugwinnen en hergebruiken van reststoffen en het steeds verder terugdringen van emissies. Met het maken van grondstoffen uit afvalstoffen en een nagenoeg volledig energieneutraal slibverwerkingsproces is de slibverwerkingsinstallatie een illustratief voorbeeld van de circulaire economie.

Klik hier om het volledige jaarverslag 2017 te downloaden »