-

SNB en afvalverwerker HVC zijn de Nederlandse deelnemers aan een grootschalig Europees project om mogelijkheden voor de terugwinning en recycling van fosfaat te onderzoeken. In het project verenigen bedrijven, onderzoeksinstituten en overheden van Noordwest-Europese landen kennis en ervaring op dit gebied.

Duurzame innovatie

Met dit internationale onderzoek is circa honderd miljoen euro gemoeid, dat voor een belangrijk deel wordt opgebracht door de Europese subsidieregeling INTERREG, die duurzame innovatie stimuleert. Coördinator van het hele project is het Duitse waterschap Lippe Verband. Het project is in het voorjaar van 2017 gestart en heeft een looptijd van vier jaar. De deelnemers willen de haalbaarheid aantonen van fosfaatrecycling in de diverse ketens, waarbij de kwaliteit van de diverse fosforproducten uitvoerig wordt bekeken.

Uitwisseling kennis en ervaring

SNB en HVC hebben op zich genomen om de kwaliteit van de geproduceerde vliegas uit slibverwerking uitgebreid te monitoren en te toetsen aan de eisen die de toekomstige afnemer EcoPhos eraan stelt. Mogelijk worden ook nieuwe technieken met vliegas getest. Een belangrijk onderdeel is uitwisseling van kennis en ervaring tussen SNB, HVC en Lippe Verband. Dit waterschap beschikt evenals SNB over monoverbranders voor de verwerking van rioolslib.

Afhankelijkheid van import

Fosfaat is een belangrijk doch schaars mineraal dat als grondstof van vitaal belang is voor de productie van voedsel. Volgens cijfers van Eurostat, het statistisch bureau van de EU, bedraagt de jaarlijkse behoefte aan fosfaat in Noordwest-Europa circa 430.000 ton. Geschat wordt dat uit rioolslib uiteindelijk circa een kwart van die hoeveelheid terug te winnen is. Dit Europese project onder de naam Phos4You moet met name bevorderen dat technieken voor recycling van fosfaat die nu nog vooral op laboratoriumschaal bestaan in de praktijk gaan functioneren. Dat moet de afhankelijkheid van import van fosfaat van buiten Europa verkleinen.

Bijdrage aan circulaire economie

Voor SNB ligt deelname aan Phos4You voor de hand. De Belgische firma EcoPhos bouwt in Noord-Frankrijk de eerste fabriek ter wereld die fosfaat op grootschalige, industriële wijze gaat terugwinnen uit reststoffen. SNB en HVC gaan in 2018 slibas leveren aan EcoPhos als fosfaatgrondstof voor de productie van kunstmest. SNB-directeur Marcel Lefferts noemt de levering van slibas aan EcoPhos om meerdere redenen van groot belang. “Het markeert een belangrijke stap in de verduurzaming van het slibverwerkingsproces en vormt een grote bijdrage aan de circulaire economie. We maken hiermee de belangrijke fosfaatketen sluitend. Dit project dient ook als voorbeeld voor Duitsland, waar fosfaatterugwinning uit zuiveringsslib vanaf 2025 verplicht is”, aldus Lefferts.

Positieve waarde

Naast milieuwinst levert fosfaatterugwinning ook een forse financiële besparing op voor SNB en de aandeelhoudende waterschappen. “We hoeven zelf niet te investeren. EcoPhos koopt de as van SNB en HVC als grondstof voor de kunstmestproductie. Zo wordt as van een afvalstof met een negatieve waarde een grondstof met een positieve waarde.”