-

SNB gaat de komende twee jaar slibverbrandingsas leveren aan kunstmest­producent ICL in Amsterdam. ICL gaat het nutriënt fosfaat uit het as gebruiken als grondstof voor fosfaat­houdende meststoffen. Het gaat op jaarbasis om 6.000 ton as – 20% van de totale jaarproductie – die overblijft na de verwerking van slib in de installatie van SNB op Moerdijk. De as vervangt bij ICL een deel van het ingezette fosfaaterts. In totaal produceert ICL in Amsterdam jaarlijks 600.000 ton meststoffen.

Na een grootschalige test in 2012-2014 waarbij er ruim 2.500 ton as van SNB door ICL is ingezet bij de productie van kunstmest, heeft ICL haar installatie aangepast om as definitief te kunnen inzetten in haar proces. ICL heeft begin 2019 deze nieuwe installatie in gebruik genomen, die bestaat uit een ontvangststation voor as, drie silo’s voor de opslag ervan, een buffersilo en een menger die de slibas mengt met andere grondstoffen. In het proces van ICL wordt de as behandeld zodat het fosfaat goed opneembaar wordt door planten. Met de bouw van de installatie was een investering van 2,2 miljoen euro gemoeid.

Onmisbare grondstof voedselproductie

Wereldwijd dreigt een tekort aan fosfaat, terwijl dit een onmisbare grondstof is voor de productie van voedsel. Fosfaat wordt geïmporteerd uit landen buiten Europa. Met de levering van slibas aan ICL draagt SNB bij aan het beperken van de afhankelijkheid van import. Bovendien ondersteunt SNB met het sluitend maken van de fosfaatketen via slibverbrandingsas de circulaire economie. Ook vormt de fosfaat­terugwinning een financiële besparing voor SNB en dus voor de aandeelhouders.

Verder onderzoek naar fosfaatterugwinning

Ondanks deze stap zoekt SNB naar verdere mogelijkheden om uit het gehele slibasvolume fosfaat terug te winnen. Hiervoor loopt een traject met EcoPhos om fosfuurzuur voor kunstmest en/of diervoeding te produceren. Daarnaast onderzoekt SNB alternatieven voor EcoPhos om de meest optimale terugwinmethode te kunnen selecteren. Voordeel van EcoPhos en haar alternatieven ten opzichte van ICL is mogelijk dat een deel van de metalen als grondstof te hergebruiken is, zoals de inzet van ijzerchloride bij het defosfatiseren op een waterzuivering.