-

SNB heeft met 2016 het meest energie-efficiënte jaar in de geschiedenis van het bedrijf achter de rug. Deze verduurzaming van het slibverwerkingsproces zal in 2017 nog verder toenemen en vervolgens structureel op dit hoge niveau blijven, zo blijkt uit het jaarverslag 2016 van SNB.

Spectaculaire toename

De spectaculaire toename van efficiënt energiegebruik is volledig toe te schrijven aan de stoomturbine die in 2016 voor het eerst een heel jaar in bedrijf was. Dankzij de elektriciteit die deze turbine opwekt werd al een belangrijk deel van de eigen elektriciteitsbehoefte gedekt. Met de ingebruikname van de nieuwe tegendrukturbine aan het eind van dat jaar is het slibverwerkingsproces nagenoeg energieneutraal. Daarmee levert SNB een structurele en substantiële bijdrage aan de circulaire economie.

Energie uit biomassa

SNB heeft in 2016 bijna 410.000 ton slib verwerkt. Dat is weliswaar minder dan in 2015, maar toch nog meer dan aanvankelijk was aangenomen. Deze lagere hoeveelheid is voornamelijk te wijten aan de revisie van een aantal ovens. Verwacht was ook dat de Energiefabrieken, die verschillende waterschappen realiseren, voor minder slibaanvoer zouden zorgen. Energiefabrieken produceren energie uit biomassa. De realisatie daarvan bleef echter achter bij de prognoses, waardoor SNB ook in 2016 nog slib extern heeft moeten laten verwerken. De bezettingsgraad van de verwerkingsinstallatie ligt al jaren op 100%.

Financieel positief

SNB verwerkt naast het slib van de aandeelhouders ook slib van bedrijven. Zo werd in 2016 een contract gesloten met een aardappelverwerkend bedrijf voor de verwerking van slib van twee locaties. In totaal gaat het om 5.000 ton slib per jaar. Verder sloot SNB dat jaar contracten voor slibverwerking van de waterschappen De Stichtse Rijnlanden en Wetterskip Fryslân. De nieuwe opdrachten garanderen een maximale bezetting van de verwerkingsinstallatie voor de komende jaren. Ook in financieel opzicht was 2016 een positief jaar voor SNB.

Nuttige toepassing

Bij de verwerking van slib komen afvalstoffen vrij zoals vliegas, ammoniak en indampresidu. SNB zet deze laagwaardige afvalstoffen zoveel mogelijk weer in als grondstof of als vulstof met een zo hoog mogelijke nuttige toepassing. Zo werd in het afgelopen jaar 98,7% van alle afvalstoffen hergebruikt. Daarnaast werkt SNB aan een nieuwe toepassing voor het fosfaat bevattende vliegas. Een Belgische samenwerkingspartner gaat hiervoor een fabriek voor de productie van kunstmest uit vliegas bouwen.

Tekort verwerkingscapaciteit

De huidige slibverwerkingsinstallaties in Nederland bereiken binnen enkele jaren de oorspronkelijk geraamde gebruiksduur. Naar verwachting zal hierdoor een tijdelijk tekort aan verwerkingscapaciteit ontstaan op de Nederlandse markt. Of SNB hiervan gebruik kan maken is sterk afhankelijk van de resultaten die de huidige klanten realiseren met hun Energiefabrieken. Pas over tien tot vijftien jaar zijn er nieuwe technieken beschikbaar die mogelijk kunnen concurreren met de bestaande verwerkingstechnieken.